Vezetőség ügyrendje

Hungária Puli Klub

Székhely: 2364 Ócsa, 0543/2 HRSZ.

E-mail: puli@puli.hu

Mobil: +36305613565

Adószám: 18687666-1-13 

Bankszámlaszám: OTP bank 11716008-20167275  

IBAN száma: HU08 1171 6008 2016 7275 0000 0000
SWIFT KÓD(BIC): OTPVHUHB 

 

Tulajdonjog átírással és számlázással kapcsolatos informormációk:

puli@puli.hu

Tel:+36305613565  Nagy Istvánné Klára

 

Tenyésztéssel és származási lap igénylésével kapcsolatos információk:

info@puli.hu

Tel:+36309501403 Dr.Brauswetter Viktor

 

Tájékoztatás!
Szép-Apáti és a Szép-Apáti Nemes kennelnél a végleges tenyésztés tilalom és Hungária Puli klub tagjainak soraiból való törlése!

Tovább »

INFORMÁCIÓ

Alombejelentés,származási lapok igénylése, szaktanácsadás információ:

dr Brauswetter Viktor

2440 Százhalombatta Madách I. u. 18

tel.:06309501403

puli@puli.hu

Vezetőség ügyrendje

VEZETÕSÉG ÜGYRENDJE

Érvényes: 2009.04.01. −

 

A HUNGÁRIA PULI KLUB Vezetõsége

a Klub Alapszabálya és Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján Ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg

 

1.                 A Klub Vezetõség személyi összetételét, hatáskörét és határozathozatalának módját a Klub Alapszabálya határozza meg.

2.                 A Vezetõség üléseit a Klub elnöke, akadályoztatása esetén az Elnök által írásban megbízott más vezetõségi tag hívja össze és vezet le. Legalább az ülés elõtt 15 nappal kell értesíteni. A vezetõségi ülésen a Vezetõség tagjai jegyzõkönyvvezetõt és jegyzõkönyv hitelesítõt választanak.

3.                 A vezetõséget szükség szerint kell összehívni, de évente legalább kétszer.

4.                 A vezetõségi ülés lehet alakuló, tervszerinti, vagy rendkívüli.

5.                 Az alakuló ülést a Vezetõség megválasztása után legkésõbb harminc napon belül az Elnök hívja össze.

a)     az alakuló ülésen meg kell határozni a vezetõségi tagok feladatait és a munkamegosztás módját,

b)     ki kell dolgozni a tárgyévre vonatkozó munka és üléstervet, valamint a hatáskörbõl adódó feladatokat meg kell jelölni.

6.                 A terv szerinti üléseket az üléstervnek megfelelõen kell megtartani. Ezeken az üléseken:

a)     be kell számoltatni a felelõsöket a rájuk osztott feladatok végrehajtásáról,

b)     a Klub életére jelentõs befolyással bíró, - a Vezetõség kompetenciájába tartozó ügyekben döntést kell hozni - határozat formájában.

c)      napirendre kell tûzni valamennyi olyan, elõzõ pontban nem tárgyalt témát, amit a Klub Alapszabálya nem utal a Közgyûlések kizárólagos hatáskörébe.

d)     A tagfelvételrõl a belépési nyilatkozat alapján, annak benyújtásától számított 30 napon belül a vezetõség dönt. . A belépési nyilatkozat elutasítását - a befizetett tagdíj egyidejû visszautalásával - indokolt határozatban kell az érintettel közölni.

e)     ellátja Alapszabály szerint az Etikai és Fegyelmi Bizottság által hozott határozatokra beérkezõ etikai fellebbezések és panaszok elbírálását, és másodfokon dönt az etikai ügyekben. A másodfokú tárgyalást az Etikai és Fegyelmi Szabályzat ide vonatkozó rendelkezései alapján kell lefolytatni és kivizsgálni. A Másodfokú döntés az egyesületnél végleges, fellebbezésnek további helye nincs.

f)        Elkészíti a Klub mûködéséhez szükséges Szabályzatokat és szükség szerint módosításait, azokról Határozat formájában dönt a Vezetõségi ülésen. Amennyiben a végleges döntés a Közgyûlés kompetenciájába tartozik, a javaslatot a Közgyûlés elé terjeszti.

g)     A Tenyésztési Tanács által felterjesztett javaslatokban döntést hoz.

h)      Az ülések napirendjének kötelezõ pontjaként felveendõ "Egyebek" pont keretében tárgyalandók meg az ülés résztvevõi által írásban felvetett kérdések. Az "Egyebek" pont keretében kaphat helyet a korábban tárgyalt kérdésekhez kapcsolódó fejlemények rövid ismertetése.

i)        A Vezetõségnek az éves Beszámoló Közgyûlésen be kell számolnia és elfogadásra javasolni a beszámolókat.

7.                 A vezetõségi tagokat a Vezetõség összehívásáról írásbeli, az ülés helyét, idõpontját, napirendjét, a határozatképtelenség következményeirõl, és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót tartalmazó meghívóval kell értesíteni. A meghívó elektronikus posta útján is továbbítható. A meghívóhoz csatolni kell az ülés napirendjén szereplõ kérdések elõkészített, írásos anyagát.

8.                 A Klub elnöke sürgõs esetben rendkívüli vezetõségi ülést hívhat összetelefax vagy elektronikus levél útján, vagy telefonon. Rendkívüli vezetõségi ülést kell összehívni abban az esetben is, ha azt két vezetõségi tag, írásban kéri, pontosan meghatározva a rendkívüli ülés összehívására okot adó ügyet. A rendkívüli ülést a beadvány átvételétõl számított tizenöt napon belül össze kell hívni.

9.                 A Vezetõség feladata ellátása során indokolt esetben, a Klub költségén szakértõk bevonását is igénybe vehet.

10.             A vezetõségi ülésre elõadóként, tanácskozási joggal bárki meghívható, akinek a vitában, a döntés-elõkészítõ munkában való részvétele a Vezetõség tájékoztatása szempontjából jelentõséggel bír, vagy bírhat.

11.             A Felügyelõ Bizottság elnökét a Vezetõségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni.

12.             A vezetõségi ülésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

-          az Egyesület nevét,

-          a vezetõségi ülés helyét és idõpontját, a megjelentek számát,

-          a vezetõségi ülés elnökének, a jegyzõkönyvvezetõnek, a jegyzõkönyv hitelesítõjének a nevét,

-          A vezetõségi ülés napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat,

-          napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát,

-          a tagok esetleges tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

13.             A jegyzõkönyvet a jegyzõkönyvvezetõ és a vezetõségi ülés elnöke írja alá, és az erre megválasztott tagok közül egy, a vezetõségi ülés bezárásakor jelenlévõ tag hitelesíti. A jegyzõkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet.

14.             A vezetõségi ülésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni. A jelenléti ívet az Elnök és a jegyzõkönyvvezetõ aláírásával hitelesíti.

15.             Az ülésekrõl készített jegyzõkönyvet, az ülést követõ 10 napon belül a Vezetõség valamennyi tagjának, a Felügy.Biz elnökének a teljes jegyzõkönyvet, valamint az ülésen egyes Napirendi pontokon részt vett meghívottaknak a Napirendi pontot érintõ rész kivonatot (elektronikus posta, fax, posta) útján el kell juttatni. A jegyzõkönyv végleges szövegét a Vezetõség következõ ülése fogadja el. A jegyzõkönyvek nem selejtezhetõek.

16.             A határozatokat a vezetõség egyszerû szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, ha az alapszabály másképpen nem rendelkezik. Titkos a szavazás személyi ügyekben.

Egyszeri szótöbbséget akkor lehet megállapítani, ha a határozatképességre figyelemmel a szavazás tárgyát képezõ javaslatra az azt ellenzõ “nem” szavazatokra legalább eggyel több támogató “igen” szavazat érkezik.

A tartózkodó szavazatokat csak a határozatképesség megállapítása szempontjából kell számításba venni,

Egyezõ számú támogató és ellenzõ szavazat esetén

-          ha tartózkodó szavazatot is leadtak, a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni,

-          ha tartózkodó szavazatot nem adtak le, akkor az elnöklõ személy szavazata dönt.

17.             Az ülések határozatait szó szerint jóváhagyott szöveggel kell meghozni.

18.             az Elnök köteles folyamatos nyilvántartást vezetni a Vezetõség határozatairólA határozatokat folyamatos sorszámozással ellátva - azok meghozatala után haladéktalanul - be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat tartalmát, idõpontját, hatályát, valamint a támogatók és ellenzõk számarányát. A bevezetést a vezetõségi jegyzõkönyvben foglaltak alapján a Klub elnöke végzi és hitelesíti a bejegyzést

19.             A vezetõségi ülésrõl bármely egyesületi tag a vezetõségtõl tájékoztatót kérhet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a vezetõségi ülésen megjelentek számát, továbbá napirendi pontonként a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát. Az egyesületi tagok az ülések jegyzõkönyveit megtekinthetik a Klub elnökénél elõzetes írásbeli egyeztetés után. E szabályt kell alkalmazni az ülésen kívül hozott határozatokról kért tájékoztatásra is. A Vezetõség dönthet úgy, hogy a vezetõségi ülés Jegyzõkönyvét kivonatosan, illetve az ülésen hozott határozatokról az egyesületi tagok számára az egyesület honlapján vagy elektronikus levél formájában tájékoztatást nyújt. Amennyiben ez a tájékoztatás a jelen pontban foglaltakat nem tartalmazza, az egyesületi tag a Vezetõségtõl a jelen pont szerint további tájékoztatást kérhet.

20.             A Vezetõségi határozatokat az Alapszabály 1.15. pont szerint ki kell hirdetni.

(A Klub kiadványában, A PULI elnevezésû kiadványban közzé kell tenni.)

21.             A Vezetõség akkor határozatképes, ha legalább 3 tag az ülésen jelen van. Határozat csak akkor hozható, ha a Vezetõség a megjelentek számára való tekintettel határozatképes. Szavazategyenlõség esetén a Levezetõ Elnök szavazata dönt.

22.             Valamely vezetõségi tag halála vagy tartós akadályoztatása esetén a Vezetõség jogosult a tag helyébe a Közgyûlés által választott, sorrendben a következõ Vezetõségi póttagot behívni. Tartós akadályoztatásnak minõsül, ha a vezetõségi tag egymást követõ 3 vezetõségi ülésen nem vesz részt, továbbá az, ha tartós akadályoztatását maga jelzi.

23.             A Vezetõségi ülés folyamán történõ esetleges eltávozásokra tekintettel a határozatképességet napirendi pontonként is meg lehet állapítani.

24.             A meghívóban nem szereplõ ügyben a vezetõség csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi vezetõségi tag jelen van, és a meghívóban nem szereplõ ügyben való döntéshozatalhoz egyhangúan hozzájárulnak.

25.             A Vezetõségi ülések rendjéért, az Alapszabályban és a jelen ügyrendben foglalt és az ülések rendjét érintõ elõírások betartásáért és betartatásáért az ülés levezetõ elnöke felel, aki szükség esetén jogosult a felszólalások idõbeli korlátozására is.

26.             A Vezetõség határozatai a döntés hozás idõpontjától számított 15. nap kerül nyilvánosságra. Hatályba lépése is ez a nap. Kivételt képez, ha valamely határozathoz külön hatályba lépést állapítanak meg.

27.             A Vezetõség bármelyik tagjának a határozatok nyilvánosságra kerüléséig, lehetõsége van komoly indokkal, amelynek a határozat hozás idõpontjában nem volt birtokában (jogszabálysértés, a Klubot, a fajtát érõ hátrányos döntés, stb.) - a Vezetõség többi tagja fele írásban jelezve, - a határozatot újra átgondolásra javasolni. A megalapozott indokait fel kell tüntetnie. A Vezetõségi tagoknak kötelessége 2 nap alatt név szerint írásban válaszolni és nyilatkozni, hogy a meghozott határozatot a felhozott indok szerint, továbbra is támogatja vagy elveti. A befutott vélemények, szavazatok alapján a határozatot elfogadottnak vagy elvetettnek kell tekinteni. A következõ Vezetõségi ülés Jegyzõkönyvébe az eseménynek rögzítésre kell kerülnie.

28.             A Vezetõség feladatai ellátása során tudomására jutott személyes adatokat, információkat és üzleti titkokat bizalmasan köteles kezelni.

29.             A Vezetõség Ügyrendjét maga állapítja meg és ülésén határozat formájában fogadja el.

30.             A Klub titkára gondoskodik, hogy az elfogadott Szabályzatok minden egyes érintetthez eljusson. (Vezetõség, Felügy. Biz. elnök, E. és F. Biz elnök)

31.             Ezen Ügyrendet a Vezetõség a HPK honlapján és a Kiadványában közzé teszi.

 

 

Jelen Vezetõség Ügyrendjét a Hungária Puli Klub Vezetõsége 2009. március 14. napján megtartott ülésén elfogadta és 2009. április 1. napjától hatályba lépteti.

 

 

 

 

Szabóné Iványi Katalin sk.

A Hungária Puli Klub elnöke

 

« Szabályzatok

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ