Felügyelő Bizottság ügyrendje

Hungária Puli Klub

Székhely: 2364 Ócsa, 0543/2 HRSZ.

E-mail: puli@puli.hu

Mobil: +36305613565

Adószám: 18687666-1-13 

Bankszámlaszám: OTP bank 11716008-20167275  

IBAN száma: HU08 1171 6008 2016 7275 0000 0000
SWIFT KÓD(BIC): OTPVHUHB 

 

Tulajdonjog átírással és számlázással kapcsolatos informormációk:

puli@puli.hu

Tel:+36305613565  Nagy Istvánné Klára

 

Tenyésztéssel és származási lap igénylésével kapcsolatos információk:

info@puli.hu

Tel:+36309501403 Dr.Brauswetter Viktor

 

Tájékoztatás!
Szép-Apáti és a Szép-Apáti Nemes kennelnél a végleges tenyésztés tilalom és Hungária Puli klub tagjainak soraiból való törlése!

Tovább »

INFORMÁCIÓ

Alombejelentés,származási lapok igénylése, szaktanácsadás információ:

dr Brauswetter Viktor

2440 Százhalombatta Madách I. u. 18

tel.:06309501403

puli@puli.hu

Felügyelő Bizottság ügyrendje

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

ÜGYRENDJE

Érvényes: 2004. -

A HUNGÁRIA PULI KLUB Felügyelő Bizottsága a

Klub Alapszabály alapján Ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg

A Felügyelő Bizottság

I. A Felügyelő Bizottság szervezete:

1. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) a Klub Közgyűlése által választott 3 (három) tagú általános hatáskörű bizottság, mely a saját ügyrendje alapján működik. Az FB-nek 1 póttagja van.

2. Az FB elnökét, 2 tagját és 1 póttagját titkos szavazássala Közgyűlés választja 4 évi időtartamra, egyszerű szótöbbséggel.

3. A megválasztott FB elkészíti saját ügyrendjét, melyet a Klub Közgyűlése elé terjeszt jóváhagyásra.

4. Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.

 

II. A Felügyelő Bizottság feladata:

 

1. a Klub működésének minden részletére kiterjedő felügyelete és ellenőrzése.

2. Az FB ellenőrzi a Klub Alapszabály szerinti működését, a Közgyűlési és testületi határozatok végrehajtását, a Klub költségvetés szerinti gazdálkodását.

3. A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait a Közgyűléssel köteles közölni.

4. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről írásban és szóban szükség szerint, de évente legalább egyszer (Éves Beszámoló Közgyűlésen) írásban is jelentést tesz a Közgyűlésnek.

5. A vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére – adott esetben a felelősségre-vonásra – javaslatot tesz a Klub vezetőségének, a végrehajtást ellenőrzi, eredménytelenség esetén jogosult a Közgyűlést összehívni.

6. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

7. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

8. Ha a Vezetőség vagy a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekébena szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az ügyészséget.

 

III. A Felügyelő Bizottság működése:

1. Az FB saját munkaterve szerint ülésezik, de évente legalább kétszer ülést tart. Munkájáról és megállapításairól kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

2. Felügyelő bizottság ülését az elnök, az ülés előtt legalább 8 nappal a napirend megjelölésével hívja össze írásban.

a.) Abban az esetben, ha a Felügyelő bizottság minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor a Felügyelő bizottság ülése megtartható a 8 napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.

b.) Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat 8 napnál rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön. (telefon, fax, e-mail).

c.) Határozatképtelenség esetén az üléstől számított 5 napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.

d.) Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől.

e.) Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a Bizottság bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.

f.) Az FB ülések zártak, azokon a Bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő, adott napirendi pont megtárgyalásában.

g.) Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

3. az FB ülések határozatképesek, ha azon, a tagok közül legalább ketten jelen vannak.

4. Az FB minden döntését egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

5. Az FB ülésekről Jegyzőkönyv készül, amelyet jelenléttől függetlenül minden bizottsági tag megkap. 
A Jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

§ az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit

§ a napirendi pontonkénti vita lényegét, a hozott határozatok pontos szövegét.

A Jegyzőkönyvet az Elnök és a résztvevő bizottsági tagok írják alá. Az írásos dokumentumokat, avagy azok hiteles másolatait a jegyzőkönyvhöz kell csatolni, és azokat bizalmasan kell kezelni.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére, bármely tag vezetheti.

 

6. A Felügyelő bizottság a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2004. sz. határozat, 2/2004. sz. határozat, stb.). A határozat tartalmától függően – szükség esetén – fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét

 

7. a Határozatok – az érintettek részére történő - eljuttatásáról az FB elnöke gondoskodik.
Az FB elnök gondoskodik a Bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációról.

 

8. Az FB ellenőrző, vizsgálati tapasztalatairól, megállapításairól „Vizsgálati jegyzőkönyvet” készít, melyet valamennyi résztvevőnek alá kell írni. A Vizsgálati jegyzőkönyvet az FB soros ülése jegyzőkönyvéhez kell csatolni, arra a megfelelő napirend keretében utalni kell.

 

9. A Felügyelő Bizottság tagjai személyben kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben az Egyesület tagjai, illetve a Klubelnök, a Vezetőség nem utasíthatja.

10. Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság vezetője tájékoztatni köteles a Klub elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a hatályos jogszabályok, illetve a Klub belső szabályai szerint jár el.

11. Az FB a tevékenysége során bármely ügyben, írásban (szóban) tájékoztatást kérhet a Klub vezetőségétől, munkabizottságaiktól, azok a tájékoztatáskérésre 15 napon belül kötelesek írásban válaszolni.

12. FB vizsgálatot egy adott témában a tagságból 30 fő kezdeményezhet a Bizottsághoz intézett beadványában. Amennyiben a Bizottsághoz vizsgálati kérelem érkezik, a Bizottság vezetője a bizottság tagjait köteles összehívni, azon a beadványt ismerteti és a tagok szótöbbséggel döntenek a beadvány sorsáról. A beadványt előterjesztő tagok képviselőjét az FB elnöke a vizsgálattal kapcsolatos döntésről 30 napon belül köteles tájékoztatni.

13. A vizsgálatot a Bizottság az FB Elnök vezetésével végzi, az FB 2 (kettő) tagja is végezhet vizsgálatot az FB Elnök írásos meghatalmazásával.

14. A Felügyelő Bizottság feladatai ellátásához - a szakértelmet meghaladó speciális kérdésekben - a Klub költségén szakértőt vehet igénybe.

15. A Bizottság munkájának indokolt és számlával igazolt költségeit a Klub költségvetéséből kell fedezni.

16. A Klub Vezetőségi ülésein a Felügyelő bizottság elnöke (vagy megbízottja) tanácskozási (felszólalási) joggal jogosult részt venni. 
Harmadik személyekkel szemben az FB-t az Elnök egy személyben jogosult képviselni.

 

17. A Felügyelő Bizottság Elnöke az egyesület más vezető szerveiben tisztséget nem tölthet be.

 

18. A FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Klub működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított harmincadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új FB tag választásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a FB tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában,illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni

19. Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

20. A bizottsági tagság megszűnik

§ a tag halálával

§ Közgyűlés általi visszahívással

§lemondással

§tagsági jogviszony megszűnésével

§a határozott időtartam lejártával

§fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével

§valamint a Klub megszűnésével.

 

 

21. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Klub elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Klub legfőbb szervét.

22. A Felügyelő bizottság tagjai a Klub ügyeiről szerzett értesüléseiket –tisztségük megszűnését követően is –bizalmasan kell kezelniük. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.

Záradék:

A jelen Ügyrendet a Hungária Puli Klub Felügyelő Bizottsága a 2004. év október hó 10. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és mint a Felügyelő bizottság 1/2004. számú határozatát fogadta el.

 

sk.
Kovács Ferenc 
a Felügyelő Bizottság elnöke

 

Jelen Ügyrendet a Hungária Puli Klub Közgyűlése 2004. november 20. - án megtárgyalta és …. /2004. (11. 20.) számú határozatával elfogadta.

 

sk.
Szabóné Iványi Katalin 
a Hungária Puli Klub elnöke

2009. 04. 04-i Közgyűlési módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

sk.
Szabóné Iványi Katalin 
a Hungária Puli Klub elnöke

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

ÜGYRENDJE

Érvényes: 2004. -

A HUNGÁRIA PULI KLUB Felügyelő Bizottsága a

Klub Alapszabály alapján Ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg

A Felügyelő Bizottság

I. A Felügyelő Bizottság szervezete:

1. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) a Klub Közgyűlése által választott 3 (három) tagú általános hatáskörű bizottság, mely a saját ügyrendje alapján működik. Az FB-nek 1 póttagja van.

2. Az FB elnökét, 2 tagját és 1 póttagját titkos szavazássala Közgyűlés választja 4 évi időtartamra, egyszerű szótöbbséggel.

3. A megválasztott FB elkészíti saját ügyrendjét, melyet a Klub Közgyűlése elé terjeszt jóváhagyásra.

4. Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.

 

II. A Felügyelő Bizottság feladata:

 

1. a Klub működésének minden részletére kiterjedő felügyelete és ellenőrzése.

2. Az FB ellenőrzi a Klub Alapszabály szerinti működését, a Közgyűlési és testületi határozatok végrehajtását, a Klub költségvetés szerinti gazdálkodását.

3. A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait a Közgyűléssel köteles közölni.

4. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről írásban és szóban szükség szerint, de évente legalább egyszer (Éves Beszámoló Közgyűlésen) írásban is jelentést tesz a Közgyűlésnek.

5. A vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére – adott esetben a felelősségre-vonásra – javaslatot tesz a Klub vezetőségének, a végrehajtást ellenőrzi, eredménytelenség esetén jogosult a Közgyűlést összehívni.

6. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

7. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

8. Ha a Vezetőség vagy a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekébena szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az ügyészséget.

 

III. A Felügyelő Bizottság működése:

1. Az FB saját munkaterve szerint ülésezik, de évente legalább kétszer ülést tart. Munkájáról és megállapításairól kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

2. Felügyelő bizottság ülését az elnök, az ülés előtt legalább 8 nappal a napirend megjelölésével hívja össze írásban.

a.) Abban az esetben, ha a Felügyelő bizottság minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor a Felügyelő bizottság ülése megtartható a 8 napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.

b.) Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat 8 napnál rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön. (telefon, fax, e-mail).

c.) Határozatképtelenség esetén az üléstől számított 5 napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.

d.) Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől.

e.) Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a Bizottság bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.

f.) Az FB ülések zártak, azokon a Bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő, adott napirendi pont megtárgyalásában.

g.) Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

3. az FB ülések határozatképesek, ha azon, a tagok közül legalább ketten jelen vannak.

4. Az FB minden döntését egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

5. Az FB ülésekről Jegyzőkönyv készül, amelyet jelenléttől függetlenül minden bizottsági tag megkap. 
A Jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

§ az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit

§ a napirendi pontonkénti vita lényegét, a hozott határozatok pontos szövegét.

A Jegyzőkönyvet az Elnök és a résztvevő bizottsági tagok írják alá. Az írásos dokumentumokat, avagy azok hiteles másolatait a jegyzőkönyvhöz kell csatolni, és azokat bizalmasan kell kezelni.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére, bármely tag vezetheti.

 

6. A Felügyelő bizottság a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2004. sz. határozat, 2/2004. sz. határozat, stb.). A határozat tartalmától függően – szükség esetén – fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét

 

7. a Határozatok – az érintettek részére történő - eljuttatásáról az FB elnöke gondoskodik.
Az FB elnök gondoskodik a Bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációról.

 

8. Az FB ellenőrző, vizsgálati tapasztalatairól, megállapításairól „Vizsgálati jegyzőkönyvet” készít, melyet valamennyi résztvevőnek alá kell írni. A Vizsgálati jegyzőkönyvet az FB soros ülése jegyzőkönyvéhez kell csatolni, arra a megfelelő napirend keretében utalni kell.

 

9. A Felügyelő Bizottság tagjai személyben kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben az Egyesület tagjai, illetve a Klubelnök, a Vezetőség nem utasíthatja.

10. Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság vezetője tájékoztatni köteles a Klub elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a hatályos jogszabályok, illetve a Klub belső szabályai szerint jár el.

11. Az FB a tevékenysége során bármely ügyben, írásban (szóban) tájékoztatást kérhet a Klub vezetőségétől, munkabizottságaiktól, azok a tájékoztatáskérésre 15 napon belül kötelesek írásban válaszolni.

12. FB vizsgálatot egy adott témában a tagságból 30 fő kezdeményezhet a Bizottsághoz intézett beadványában. Amennyiben a Bizottsághoz vizsgálati kérelem érkezik, a Bizottság vezetője a bizottság tagjait köteles összehívni, azon a beadványt ismerteti és a tagok szótöbbséggel döntenek a beadvány sorsáról. A beadványt előterjesztő tagok képviselőjét az FB elnöke a vizsgálattal kapcsolatos döntésről 30 napon belül köteles tájékoztatni.

13. A vizsgálatot a Bizottság az FB Elnök vezetésével végzi, az FB 2 (kettő) tagja is végezhet vizsgálatot az FB Elnök írásos meghatalmazásával.

14. A Felügyelő Bizottság feladatai ellátásához - a szakértelmet meghaladó speciális kérdésekben - a Klub költségén szakértőt vehet igénybe.

15. A Bizottság munkájának indokolt és számlával igazolt költségeit a Klub költségvetéséből kell fedezni.

16. A Klub Vezetőségi ülésein a Felügyelő bizottság elnöke (vagy megbízottja) tanácskozási (felszólalási) joggal jogosult részt venni. 
Harmadik személyekkel szemben az FB-t az Elnök egy személyben jogosult képviselni.

 

17. A Felügyelő Bizottság Elnöke az egyesület más vezető szerveiben tisztséget nem tölthet be.

 

18. A FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Klub működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított harmincadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új FB tag választásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a FB tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában,illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni

19. Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

20. A bizottsági tagság megszűnik

§ a tag halálával

§ Közgyűlés általi visszahívással

§lemondással

§tagsági jogviszony megszűnésével

§a határozott időtartam lejártával

§fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével

§valamint a Klub megszűnésével.

 

 

21. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Klub elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Klub legfőbb szervét.

22. A Felügyelő bizottság tagjai a Klub ügyeiről szerzett értesüléseiket –tisztségük megszűnését követően is –bizalmasan kell kezelniük. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.

Záradék:

A jelen Ügyrendet a Hungária Puli Klub Felügyelő Bizottsága a 2004. év október hó 10. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és mint a Felügyelő bizottság 1/2004. számú határozatát fogadta el.

 

sk.
Kovács Ferenc 
a Felügyelő Bizottság elnöke

 

Jelen Ügyrendet a Hungária Puli Klub Közgyűlése 2004. november 20. - án megtárgyalta és …. /2004. (11. 20.) számú határozatával elfogadta.

 

sk.
Szabóné Iványi Katalin 
a Hungária Puli Klub elnöke

2009. 04. 04-i Közgyűlési módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

sk.
Szabóné Iványi Katalin 
a Hungária Puli Klub elnöke

« Szabályzatok

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ