Alapszabály

Hungária Puli Klub

Székhely: 2364 Ócsa, 0543/2 HRSZ.

E-mail: puli@puli.hu

Mobil: +36305613565

Adószám: 18687666-1-13 

Bankszámlaszám: OTP bank 11716008-20167275  

IBAN száma: HU08 1171 6008 2016 7275 0000 0000
SWIFT KÓD(BIC): OTPVHUHB 

 

Alombejelentés, tulajdonjog átírás,  információ:

info@puli.hu

Tájékoztatás!
Szép-Apáti és a Szép-Apáti Nemes kennelnél a végleges tenyésztés tilalom és Hungária Puli klub tagjainak soraiból való törlése!

Tovább »

INFORMÁCIÓ

Alombejelentés, tulajdonjog átírás, számlázás stb. információ:

dr Brauswetter Viktor

2440 Százhalombatta Madách I. u. 18

tel.:06309501403

puli@puli.hu

Alapszabály

Hungária Puli Klub

ALAPSZABÁLYA

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

1.

A klub neve, székhelye, működési területe, bélyegzője

1.1.

A Klub neve:

Hungária Puli Klub (továbbiakban: Klub)

1.2.

A Klub székhelye:2360 Ócsa, HRSZ:0543/2

.

1.3.

A Klub tevékenysége országos és nemzetközi jellegű.

1.4.

A Klub bélyegzője:

Körbélyegző, középen puli fej, körben Hungária Puli Klub Budapest 1999 felirat.

1.5.

A Klub működési területe:

Magyarország és a fajtát gondozó más országok.

1.6.

A Klub önálló jogi személy. Az Egyesületet a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.193/2000/2. végzésével vette nyilvántartásba.

2.

A Klub célja és feladata

2.1

Célja:

2.1.1.

A törzskönyvezett Puli állomány /továbbiakban: a fajta/ fenntartása, nemesítése, szakszerű tenyésztésének irányítása, népszerűsítése.

2.1.2.

Az FCI hazai csúcsszervezetével együttműködve vezeti a MET Puli fejezetét.
A fajtára vonatkozó populáció genetikai elvekre alapozott tenyésztés és törzskönyvezés a Magyar Eb Törzskönyv /MET/ tisztaságának biztosítása. A fajta tisztaságának, és ősi használati értékeinek megőrzése.

2.1.3.

A tenyésztők, a fajtakedvelő személyek tömörítése, kedvtelésük társadalmilag is elismert gyakorlásának biztosítása.

2.2. 

Feladata:

2.2.1.

A fajtaleírás /standard/ tagokkal és széles körben való megismertetése és az ezzel összefüggő kinológiai ismeretek bővítése, terjesztése.

2.2.2.

A tagok számára klubélet biztosítása és közösségi tevékenység érvényesítése.

2.2.3.

Céljai megvalósítása érdekében rendezvények szervezése, és együttműködés más kinológiai szervezetekkel.

2.2.4.

Feladatainak ellátása érdekében a puli küllemének, munka- és sportteljesítményeinek elbírálását és megítélését szolgáló rendezvények tartása.

2.2.5.

A fajta védelmének támogatása különös tekintettel a törzskönyvezett állományra.

2.2.6.

A tagok érdekvédelmének ellátása.

3.

Általános rendelkezések

3.1.

A Klub elfogadja az FCI által elismert magyarországi kinológiai csúcsszervezetet, és rajta keresztül csatlakozik az FCI-hez.

3.2. 

A Klub az FCI alap- és működés szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozik bel- és külföldi kinológiai szervezetekhez.

3.3.

A Klub a saját szabályzatai alapján végzi tenyésztési, tenyészszemlézési, kiállítási, bírói és egyéb, a fajtát népszerűsítő tevékenységét. Szabályzatai összhangban állnak az FCI és a hazai kinológiai csúcsszervezet szabályzataival.

3.4.

A Klub a fajtát tartók, tenyésztők, és kedvelők által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező egyesület. Semmilyen politikai tevékenységet nem folytat. Pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és nem fogad el.

3.5.

A Klub a működéséhez – figyelemmel a jogszabályokra – elkészíti az Alapszabályt, a Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyeket a Közgyűlés hagy jóvá.

4.

Tagsági viszonyok

4.1.

A Klub tagjai:

4.1.1.

Rendes tagok: minden olyan magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki /amely/ elfogadja az Alapszabályt, a Klub egyéb szabályzatait, tagdíjat fizet, továbbá rendelkezik legalább egy regisztrált pulival
és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. A tag részt vesz a Klub életében.

A jelen Alapszabályban a későbbiekben említett „tag” alatt a rendes tag értendő.

4.1.2.

Pártoló tagok: minden olyan magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki /amely/ anyagilag támogatja a Klubot,
de a tevékenységében nem vesz részt. A pártoló tag a Klub szerveinek ülésén szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal vehet részt, tisztségviselővé nem választható.

4.1.3.

Tiszteletbeli tag, örökös tag, díszelnök: a Közgyűlés által választott személyek.
A tagsági viszony létesítése független attól, hogy a belépő tagja-e más hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezetnek. A tiszteletbeli tag, örökös tag, díszelnök a Klub szerveinek ülésén szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal vehet részt, tisztségviselővé nem választható.

4.2.

A tagsági viszony keletkezése:

A belépni szándékozó, belépési nyilatkozatot állít ki, és a teljes évi tagdíj befizetésével igazolja szándékát.

4.2.1.

A rendes és a pártoló tag felvételéről a belépési nyilatkozat alapján, annak benyújtásától számított 30 napon belül a Vezetőség dönt. Döntése előtt megvizsgálja, hogy a kérelmező az egyszeri belépési díjat megfizette-e. A tagsági viszony, ha a Vezetőség a kérelmet elfogadta, a tagfelvételi lapnak a Klub elnöke által történő aláírásával, az aláírás napjának 0 órájától kezdődik. A belépési nyilatkozat elutasítását - a befizetett tagdíj egyidejű visszautalásával - indokolt határozatban kell az érintettel közölni. A tiszteletbeli tagot, az örökös tagot, a díszelnököt a Közgyűlés választja meg, megválasztásukra akár a Vezetőség, akár bármely tag javaslatot tehet.

 

 

4.2.2.

A tagsági viszony fennállását a Klubnál az elnök által aláírt Belépési Nyilatkozat alapján vezetett Tagnyilvántartás tanúsítja, amely kiterjed a tagok személyi és szakmai alapadataira, tagsági viszonyának, tagdíj fizetésének valamint szaktevékenységének nyilvántartására és minősítésére.

4.2.3.

A tagnál a tagsági viszonyt – a Klub által kiadott – a nevére szóló tagsági igazolvány tanúsítja.

4.3.

A tagsági viszony megszűnik:

4.3.1.

A tag halálával.

4.3.2. 

A tag önkéntes kilépésével. A kilépési szándékot a tagnak írásban kell bejelentenie a Klub elnöke részére. A megszűnés időpontja a bejelentés átvételének időpontja.

4.3.3.

Bírói ítélettel a közügyektől való eltiltás esetén.

4.3.4.

Fegyelmi eljárás keretében történő kizárás esetén. Így például, ha a tag súlyosan vét az Alapszabályban, a tenyésztési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban foglaltak ellen, és vele szemben a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedett. Jogaival visszaélve önmagának jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak tudatosan kárt okoz. Súlyos vagy folytatólagos etikai vétséget követ el. Az etikai és fegyelmi vétségeket, továbbá az eljárási szabályokat a Közgyűlés által elfogadott, a jelen Alapszabály mellékletét képező Etikai és Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. 

4.3.5.

A tagok sorából való törléssel. A tagok sorából való törlésre az elnök jogosult.
Erre akkor kerül sor, ha a tag az éves tagdíj befizetését írásban történő felszólítás ellenére sem rendezi március 31-ig. A tag legkésőbb március 31-ig írásban előterjesztett, indokolt kérelmére az elnök halasztást engedélyezhet. Engedélyezett halasztás esetén a tagok sorából való törlésre akkor kerül sor, ha a halasztott határidőben sem történik meg a teljes éves tagdíj megfizetése. A törlés határozatáról az elnök, írásban ajánlott levélben értesíti a tagot.

4.3.6.

A Klub jogutód nélküli megszűnése esetén.

4.4. 

Tagdíj és egyszeri belépési díj.

4.4.1. 

Az éves tagdíj és az egyszeri belépési díj összegét a Közgyűlés határozza meg.
Az éves tagdíj naptári évre (január 1-től december 31-ig) szól és minden év január 1-én esedékes, illetve belépéskor fizetendő. A tag bárminemű jogait és a Klub szolgáltatásait, rendezvényeit, csak fennálló tagsági viszonnyal gyakorolhatja, illetve veheti igénybe.

4.4.1.1

A Klub az FCI által elismert magyarországi kinológiai csúcsszervezet irányában fennálló kötelezettségének eleget téve, kedvezményt, részletfizetést és tagdíjfizetés alóli mentességet adhat. Kedvezményt, részletfizetést és tagdíjfizetés alóli mentességet meghatározott körben, a Klub Vezetősége adhat.

4.4.2.

Egyszeri belépési díj:

Egyszeri belépési díjat fizet az újonnan belépő tag. Újonnan belépő tagnak tekintendő az is, akinek a tagsági viszonya korábban a 4.3.2.; 4.3.3.; 4.3.4. vagy 4.3.5. pontban írt valamely esetben szűnt meg és felvételét a feltételek megvalósulása mellett, újonnan kéri.

 

 

4.5. 

A tag jogai:

A tag jogosult a jogszabályok, valamint a Klub Alapszabályának és egyéb szabályzatainak betartásával a Klub tevékenységében részt venni.

A Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

Véleményt nyilváníthat és javaslatokat tehet a Klubot érintő bármely kérdésben.
A Közgyűlés és a vezető- illetve ellenőrző szervek felé indítványozhatja a Klub jogszabályokba vagy az Alapszabályba ütköző határozatainak, módszereinek megsemmisítését, az ilyen jellegű tevékenységek megszüntetését. Kérheti a Klub tisztségviselőinek, szakembereinek segítségét, tájékoztatását.

Kizáró ok hiányában bármilyen tisztségre és feladatra megválasztható. Igénybe veheti a Klub szolgáltatásait és részt vehet annak rendezvényén. Részesülhet a Klub által nyújtott kedvezményekben és megkaphatja a Klub kitüntetéseit, díjait.

4.6.

A tag kötelezettségei:

A Klub tagjának kötelessége a vonatkozó jogszabályok, a Klub Alapszabálya és egyéb szabályzatai, valamint a közgyűlési határozatok és a vezetőségi határozatok betartása, illetve a többi tagnak is erre való késztetése.

Tevékenységével és viselkedésével mindenhol és mindenkor a Klub jó hírnevének védelme és erősítése.

A Klub és más szervezetek rendezvényein és a Klub képviseletében való megjelenésekor etikus és sportszerű magatartás tanúsítása, a rendezvényekre és versenyekre való lelkiismeretes és alapos felkészülés.

A tag köteles a Klub tervezett szabályzatait, és egyéb terveit üzleti titokként kezelni. Az üzleti titok a tagot addig az időpontig terheli, amíg azok kihirdetése meg nem történt.

A tag köteles a Klub céljainak megvalósításában tevékenyen közreműködni, és a tagdíjat fizetni.

4.7.

Az alkalmazandó jogi szabályozás értelmében az egyesülési jog gyakorlása nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. A Klub tagjai nem végezhetnek a Klubbal ellentétes, a Klub céljaival, érdekével összeférhetetlen tevékenységet és ilyen irányú szervezetnek tagjai sem lehetnek. (Etikai és Fegyelmi Szabályzat)

 

A Klub szervezete és működése

5. 

A Klub szervezeti rendje: a Közgyűlés és a Vezetőség

5.1.

A Közgyűlés a Klub legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlést az elnök évente legalább egyszer - annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően - írásban összehívja.

Az elnök köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) a Klub vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) a Klub előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) a Klub céljainak elérése veszélybe került.

A fenti okokból összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Klub megszüntetéséről dönteni.

 

 

A Közgyűlés a Klub székhelyén vagy más, a Közgyűlés megtartására alkalmas, az elnök által a meghívóban jelzett helyen tartandó. A meghívókat - amelyeknek
a Közgyűlés helyének és időpontjának (ideértve a határozatképtelenség esetére összehívott Közgyűlés helyét és időpontját is) feltüntetésén túl a napirendet is tartalmazniuk kell - a Klub Tagnyilvántartásában feltüntetett e-mail címre, ennek hiányában a lakcímre kell megküldeni. A meghívó kézbesítésétől számított öt napon belül a tagok az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni.
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és a Vezetőségen kívül az elnök által meghívottak és az Alapszabály alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A Közgyűlés az elnök javaslatára, egyszerű többséggel levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, valamint két jegyzőkönyvet hitelesítő tagot választ. Ha a Közgyűlésen szavazásra kerül sor, az elnök javaslatára, egyszerű többséggel egy vagy több szavazatszámláló megválasztására is sor kerül. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá.

5.1.1.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

5.1.1.1.

Az Alapszabály illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása, módosítása.

5.1.1.2.

Az elnök, a titkár, a gazdasági vezető, a tenyésztésvezető és további egy vezetőségi tag és egy póttag megválasztása, a vezetőségi tagok visszahívása és díjazásának megállapítása.

5.1.1.3.

A Klub céljainak és a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a meghatározása, és végzése.

5.1.1.4.

Az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj, az egyszeri belépési díj meghatározása.

5.1.1.5.

Másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása.

5.1.1.6.

A Klub megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
a Klub megszűnése esetén a Klub vagyonának felhasználásáról való rendelkezés.
A Klub más szervezetekkel való olyan hivatalos együttműködése, amely a Klub önállóságát érinti, illetve a Klub életében jelentős változást hozna.

5.1.1.7.

A Felügyelő Bizottság, továbbá az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökeinek, 2-2 tagjának és 1-1 póttagjának megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása.

5.1.1.8.

Az éves beszámoló – ezen belül a Vezetőségnek a Klub vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása.

5.1.1.9.

A Vezetőség tagjai feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a Vezetőség tagja a Klubbal munkaviszonyban áll.

5.1.1.10.

Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Klub saját tagjával, vezetőségi tagjával, a felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt.

5.1.1.11.

A jelenlegi és korábbi tagok, a Vezetőség tagjai és a felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.

 

 

5.1.1.12.

A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ha a Klubnál könyvvizsgáló működik.

5.1.1.13.

A végelszámoló kijelölése.

5.1.1.14.

Valamint mindaz, amit jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5.2.

Vezetőség:

A Vezetőség 5 tagból és 1 póttagból áll, megbízatása 4 évre szól, évente legalább négyszer, szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. A Vezetőség tagjait és egy póttagot a Klub Közgyűlése titkos szavazással választja meg. A póttag kizárólag a Vezetőség egy tagjának vezetőségi tagsági viszonya megszűnésének esetén kerülhet felvételre a Vezetőség teljes jogú tagjai közé. Megbízatásának ideje a teljes jogú tagként történő felvétel időpontjától kezdve a többi vezetőségi tag megbízatásának lejártáig tart.

5.2.1.

A Vezetőség feladatkörébe tartozik:

5.2.1.1.

A Klub napi ügyeinek vitele, a Vezetőség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala.

5.2.1.2.

A beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése.

5.2.1.3.

Az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése.

5.2.1.4.

A Klub vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása.

5.2.1.5.

A Klub jogszabály és Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése.

5.2.1.6.

A Közgyűlés összehívása, a tagság és a Klub szerveinek értesítése.

5.2.1.7.

Az elnök által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása.

5.2.1.8.

Részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Klubbal kapcsolatos kérdésekre.

5.2.1.9.

A tagság nyilvántartása.

5.2.1.10.

A Klub határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése.

5.2.1.11.

A Klub működésével kapcsolatos iratok megőrzése.

5.2.1.12.

A Klubbot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.

5.2.1.13.

Az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

5.2.2.

A Vezetőség tagjaival, mint vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok:

5.2.2.1.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

5.2.2.2.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

5.2.2.3.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

5.2.2.4.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

5.2.2.5.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

5.2.2.6.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

5.2.3.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

5.2.3.1.

Határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával.

5.2.3.2.

Megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével.

5.2.3.3.

Visszahívással.

5.2.3.4.

Lemondással.

5.2.3.5.

A vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

5.2.3.6.

A vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

5.2.3.7.

A vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

5.2.4.

A Klub tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

5.2.5.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Klubhoz címzett, a Klub másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

5.2.6.

Ha a Klub működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

5.2.1.

A Vezetőség szervezi, irányítja a Klub munkáját. Tevékenységéről a Közgyűlést rendszeresen tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalását kikérni.
A vezetőségi ülést az elnök hívja össze írásban, a napirend közlésével, legkésőbb az ülést megelőző 15 nappal. A meghívót a Vezetőség tagjának e-mail címére, ennek hiányában a lakcímére kell megküldeni.

5.2.2. 

A Klub elnöke önállóan képviseli a Klubot, irányítja a Vezetőség munkáját, összehívja a vezetőségi üléseket és levezeti azt, a testületi szervek ülései között gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. Akadályoztatása esetén a Klub ügyeiben bármely vezetőségi tag jogosult írásbeli meghatalmazása alapján eljárni.

5.2.3.

A Klub titkára az elnök irányításával szervezi és intézi a Klub ügyeit, végzi a Klubbal kapcsolatos szervezeti, adminisztrációs tevékenységet, gondoskodik a vezetőség feladatainak elvégzéséről. Feladatát az elnök és vezetőség utasításai, határozatai alapján végzi.

5.2.4.

A gazdasági vezető kezeli a szervezet rendelkezése alatt álló pénzeszközöket. Elkészíti a Klub éves költségvetését és beszámolóját. Irányítja, szervezi, végzi a Klub pénzügyi, gazdasági és könyvelési feladatait.

5.2.5.

A tenyésztésvezető feladata a tenyésztési program kidolgozása és végrehajtásának felügyelete, a tenyésztési adatok vezetése. A tenyésztéshez szükséges adatokat a tagok rendelkezésére bocsátja.

5.2.6.

A Klub Szervezeti és Működési Szabályzata egyéb vezetőségi elnevezést és hatáskört is megállapíthat.

6.  

A Klub gazdálkodása:

 

A Klub vagyona a tagdíjakból, pályázatokon elnyert támogatásokból, magán- és jogi személyek adományaiból, valamint saját gazdálkodásának eredményéből képződik.
A Klub céljai megvalósításának elősegítése érdekében másodlagosan, saját gazdálkodást is folytathat, melynek keretében árbevétel ellenében különböző szolgáltatásokat nyújt, megbízásokat teljesít.

6.1.

A Klub a tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok – a tagdíj megfizetésén túl –
a Klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

6.2.

A Klub tisztségviselői feladataikat társadalmi munkában látják el. Költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak bizonylat vagy szerződés alapján.

6.3.

Gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas könyvelőt lehet alkalmazni. Az alkalmazottak felvételéről a Vezetőség dönt.

7.

Határozathozatal

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén, a 3 órán belüli időpontra összehívott második közgyűlés változatlan napirenddel és a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes, ezt a szabályt a meghívóban fel kell tüntetni.

7.1.

A szavazati joggal bíró taglétszámot a Közgyűlés napján a Tagnyilvántartásba felvett, az adott évre tagdíjat fizető és az adott évre érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező rendes tagok számából alkotja. Az éves beszámoló elfogadásának napirendjével összehívott Közgyűlésre az előző évben nyilvántartásban szereplő tagok is meghívásra kerülnek, azonban őket a Közgyűlésen való részvétel tekintetében kizárólag észrevételezési jog illeti meg.

7.2.

A határozatokat a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, ha az Alapszabály másképpen nem rendelkezik. Titkos a szavazás személyi ügyekben.
A Klub Alapszabályának módosításához a Közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az összes szavazati joggal rendelkező tag háromnegyedének igenlő szavazatával hozott határozat szükséges a Klub céljának módosításához és a Klub megszűnéséről szóló döntéshez.

7.3.

A határozatokat folyamatos sorszámozással ellátva a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat tartalmát, meghozatalának időpontját, hatályát, valamint a támogatók és ellenzők számarányát. A bevezetést a közgyűlési és vezetőségi jegyzőkönyvben foglaltak alapján a Klub elnöke végzi és hitelesíti a bejegyzést.

7.4.

Tisztújító rendes vagy rendkívüli közgyűlés előtt a vezetőség 3 tagú jelölőbizottságot bíz meg a jelölések beszedésére.

7.5.

A Klub elnöke képviseli a Klubot az FCI által elismert magyarországi kinológiai csúcsszervezet küldött- és közgyűlésein.

7.6.

A Vezetőség ülése határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább 3 fő jelen van, akik közül egyiknek az elnöknek kell lennie. A Vezetőség a határozatokat a jelenlévők egyszerű szótöbbségével és nyílt szavazással hozza. Titkos a szavazás személyi ügyekben. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

Klub bizottságai

 

A Klubnál: Felügyelő Bizottság
Etikai és Fegyelmi Bizottság
Tenyésztési Tanács működik.

A Klub bizottságai határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozzák. szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

8.

A Felügyelő Bizottság

8.1.

A Felügyelő Bizottság megalakulása:

8.1.1.

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) a Klub közgyűlése által választott 3 tagú általános hatáskörű bizottság, mely a saját ügyrendje alapján működik. Az FB-nek egy póttagja van.

8.1.2.

Az FB elnökét, tagjait és egy póttagját a közgyűlés választja 4 évi időtartamra.

8.1.3. 

A megválasztott FB elkészíti saját ügyrendjét, melyet a Klub Közgyűlése elé terjeszt jóváhagyásra.

8.2. 

A Felügyelő Bizottság feladata:

8.2.1.

A Klub működésének minden részletére kiterjedő felügyelete, és ellenőrzése.

8.2.2.

Az FB ellenőrzi a Klub Alapszabály szerinti működését, a Közgyűlési és testületi határozatok végrehajtását, a Klub költségvetés szerinti gazdálkodását.

8.2.3.

A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait a Közgyűléssel köteles közölni.

8.2.4.

A vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére – adott esetben a felelősségre vonásra – javaslatot tesz a Klub vezetőségének, a végrehajtást ellenőrzi, eredménytelenség esetén jogosult a Közgyűlést összehívni.

 

Az FB működésére egyebekben Szervezeti és Működési Szabályzat az irányadó.

9.

Etikai és Fegyelmi Bizottság

9.1

Az Etikai és Fegyelmi Bizottságot a Közgyűlés négy évre választja. A Bizottság elnökből és két tagból áll. Póttagjainak száma 1 fő. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság
3 tagú tanácsban jár el. A póttag akkor hívható be a testületbe, ha a létszám 3 fő alá csökken.

 

 

9.2.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és évente beszámolási kötelezettséggel.

9.2.1.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság eljárására az Etikai és Fegyelmi Szabályzat előírásai az irányadóak.

9.2.2.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a Klub Vezetősége, határozattal fogadja el.

9.2.3.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság elsőfokú fegyelmi és etikai jogkört gyakorol.

9.3.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság dönt a közérdekű bejelentések és panaszok tárgyában.

9.3.1.

Véleményezési jogköre van a klub bármelyik tagja etikai tevékenységével összefüggésben, etikai vétség gyanúja esetén értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját, javaslatot tehet a fegyelmi eljárás megindítására.

9.4.

Békéltető tevékenységet végez és közvetít a Klub tagja és a Klub, illetve Klub tagjai közötti vitás ügyekben.

9.5.

Állást foglal összeférhetetlenségi kérdésekben.

9.6.

Bármelyik tag vagy szervezet közérdekű bejelentését, vagy panaszát az Etikai és Fegyelmi Bizottságnak nyújthatja be.

« Szabályzatok

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ