Szervezeti és Működési Szabályzat

Hungária Puli Klub

Székhely: 2364 Ócsa, 0543/2 HRSZ.

E-mail: puli@puli.hu

Mobil: +36305613565

Adószám: 18687666-1-13 

Bankszámlaszám: OTP bank 11716008-20167275  

IBAN száma: HU08 1171 6008 2016 7275 0000 0000
SWIFT KÓD(BIC): OTPVHUHB 

 

Tulajdonjog átírással és számlázással kapcsolatos informormációk:

puli@puli.hu

Tel:+36305613565  Nagy Istvánné Klára

 

Tenyésztéssel és származási lap igénylésével kapcsolatos információk:

info@puli.hu

Tel:+36309501403 Dr.Brauswetter Viktor

 

Tájékoztatás!
Szép-Apáti és a Szép-Apáti Nemes kennelnél a végleges tenyésztés tilalom és Hungária Puli klub tagjainak soraiból való törlése!

Tovább »

INFORMÁCIÓ

Alombejelentés,származási lapok igénylése, szaktanácsadás információ:

dr Brauswetter Viktor

2440 Százhalombatta Madách I. u. 18

tel.:06309501403

puli@puli.hu

Szervezeti és Működési Szabályzat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Általános rendelkezések

 

A Hungária Puli Klub (a továbbiakban: Klub) jogi személy, amely saját bevételeiből, központi és szponzori támogatásokból gazdálkodik.
A szervezet felépítését, a belső kapcsolatrendszer és működést a Klub Alapszabályának keretei közt a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
állapítja meg.
A Klub tagjai a szabályzat előírásait kötelesek betartani és betartatni.

A Klub szervei és működésük

A Közgyűlés

1.1.           A Közgyűlés személyi összetételét a klub tagsága adja. Határozatképességének feltételeit, a szavazás rendjét, valamint a hatáskörét a 
klub Alapszabálya állapítja meg.

1.2.           A Közgyűlés jellegét tekintve lehet:

- Tisztújító (vezetőségválasztó) közgyűlés,

- évi rendes közgyűlés,

- rendkívüli közgyűlés

 
1.3.      Tisztújító közgyűlést négyévenként kell tartani. Összehívása a Klub Elnökének feladata.

1.4.      A Közgyűléssel kapcsolatos feladatokat a Vezetőség jegyzőkönyvben rögzít. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés előtti, alatti és 
utána következő feladatokat, határidőket és a felelősök nevét.

1.5.      A Közgyűlés előtti feladatok a Vezetőség jegyzőkönyvbe rögzíti.

Tizenöt nappal a közgyűlés időpontja előtt meghívót kell küldeni a közgyűlés valamennyi tagjának. Vitatás esetben a postabélyegző 
dátuma a mérvadó. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját, helyét, valamint a határozatképtelenség esetére vonatkozó 
rendelkezést.
A meghívókat ajánlott postai küldeményként kell feladni.
A közgyűlés megtartására a megfelelő helyiség és a szükséges berendezések biztosítása a Vezetőség által megbízott személy feladata.

 

1.6.      A jelölőbizottság, a jelölés szabályai

A Közgyűlés előkészítő szakaszában a Klub tagjai közül a Vezetőség jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság három tagból áll. 
A jelölőbizottság feladata:

-         a tagság körében tájékozódás, vélemények, javaslatok írásbeli összegyűjtése az egyes tisztségek betöltésénél szóba jöhető személyekről,

-         az adatgyűjtés eredményeként személyre és a betöltendő tisztségre vonatkozó megindokolt javaslatok készítése,

-         a javaslatokat a jelölőbizottság tagja terjeszti a közgyűlés elé, akik a jelölt listára felkerülnek,

-         a közgyűlés tagjai az egyes tisztségekre további jelölteket is javasolhatnak, akik felvétele a jelölőlistára nyílt szavazással, egyszerű 
  szótöbbséggel történhet. A szavazólapokon a jelölőbizottság által javasolt személyek sorrendben megelőzik az utóbb állított jelölteket, 
  azonban egyenlő eséllyel indulnak,

-         a jelölteket még a javaslat előterjesztése előtt a jelölőbizottság nyilatkoztatja arra vonatkozóan, hogy a tisztség viselését megválasztásuk 
  esetén vállalják-e?

  a jelölések lezárása után a jelölőbizottság összeállítja a jelöltek listáját és átadja azt a szavazatszedő bizottság részére

1.7.      A Közgyűlés alatti feladatokat részletesen ki kell dolgozni. Ezek:

-         javaslat a levezető elnök személyére, a jegyzőkönyvvezetőre és a hitelesítőkre,

-         a közgyűlés megnyitása után a nyilvántartás és a jelenléti ív összevetésével meg kell állapítani a határozatképességet, vagy annak 
  hiányát,

-         határozatképesség esetén elő kell terjeszteni a napirendi pontokat, és lehetőséget kell biztosítani a tagok részére további javaslatok 
  tételére,

-         a napirendet és az esetleges további javaslatokat külön-külön nyílt szavazásra kell bocsátani,

-         a hozzászólásokra a jelentkezések sorrendjében kell lehetősége biztosítani,

-         a hozzászólások után a válaszadás vagy az összefoglaló következik,

-         ezek után kerül sor a szavazásra

-         amennyiben a közgyűlésen szavazategyenlőség fordul elő, úgy a szavazást meg kell ismételni,

-         a szavazások eredménye függvényében az előterjesztések és javaslatok határozattá válnak.

-         érvényes szavazat: 50 % + 1 fő

1.8.      Mandátumvizsgáló bizottság.

A Közgyűlés az előkészítés során kéttagú mandátumvizsgáló bizottságot választ. A mandátumvizsgáló bizottságot választ. A mandátumvizsgáló 
bizottság a közgyűlés folyamáén bármikor ellenőrizheti a megjelentek részvételi és szavazási jogosultságát.

1.9.            A szavazatszámláló bizottság

A közgyűlés előkészítése során a Vezetőség kéttagú szavazatszedő bizottságot választ. A bizottság feladata és eljárási módja:

-         a szavazólapok elkészítése a jelölőlista alapján,

-         a szavazás módjának és rendjének ismertetése,

-         a szavazóurna ellenőrzése és lezárása,

-         a szavazólapok kiosztása,

-         a szavazás lebonyolítása, rendjének fenntartása,

-         a szavazatok összeszámlálása, értékelése,

-         a szavazás érvényes a taglétszám 50 % + 1 fő szavazat leadása esetén, ha ez a szám nincs meg, a szavazást meg kell ismételni,

-         a szavazás eredményének metállapítása és jegyzőkönyvi rögzítése. A jegyzőkönyvet a bizottság mindkét tagja aláírja,

-         a szavazás eredményét a szavazatszedő bizottság egyik tagja ismerteti a közgyűléssel,

-         a választára vonatkozó iratokat öt évig meg kell őrizni.

A szavazás lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása a Vezetőség feladata.

1.10.        A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

-         a közgyűlés helyét és idejét,

-         a jelenléti ív szerint megjelent tagok számát és a határozatképesség megállapításra vonatkozó számszerű adatokat,

-         a jelenléti ívet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni,

-         a közgyűlés tisztségviselőinek nevét és megbízatását (jegyzőkönyvvezető, hitelesítők),

-         a napirendi pontokat és az azokkal kapcsolatos hozzászólások lényegét,

-         a határozatok pontos szövegét,

-         a szavazások eredményét, számszerűen is,

-         a levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők aláírását.

A jegyzőkönyv hangfelvétel útján is készíthető. A közgyűlést követő tizenöt napon belül a jegyzőkönyvet végleges formában le kell írni.

1.11.       A közgyűlési jegyzőkönyvet a választási ciklus kezdetétől emelkedő sorszámmal kell ellátni és azokat 10 évig meg kell őrizni.
A jegyzőkönyvek eredeti példányai nem selejtezhetők. A jegyzőkönyvet a Klub felett törvényességi felügyeletet ellátó szervezetnek 
meg kell küldeni, ha az egyesület nevében, székhelyének, tisztség viselő nevében változás történt. A határozatokat emelkedő 
sorszámozással nyilván kell tartani és a határidők eltelte utána végrehajtásért felelős személyeket be kell számoltatni. 
A nyilvántartást az Elnök kezeli.

1.12.        Az évi rendes közgyűlést minden év első felében meg kell tartani. Előkészítésre, összehívásra és lebonyolítására az 1.3-1.11 pontokban foglaltakat kell alkalmazni.

1.13.        Az évi rendes közgyűlés főbb feladatai:

-         a Vezetőségi éves beszámolójának megvitatása és elfogadása feletti döntés,

-         a Klub előző éves gazdálkodásáról szóló beszámolójának megvitatása és elfogadása feletti döntés,

-         döntés a tárgyévi költségvetés elfogadásáról,

-         a Felügyelő Bizottság, az Etikai és Fegyelmi bizottság és a Tenyésztési Tanács éves beszámolójának megvitatása és elfogadása 
  feletti döntés,

-         a Klub szervezeti életére vonatkozó lényegei, nagyobb horderejű döntések meghozatala,

-         tárgyévi feladatok meghatározása.

1.14.        A rendkívüli közgyűlést csak bizonyos okot adó ügyben, az Elnök kezdeményezésére, 50 %-os taglétszám írásos kérelmére, vagy a 
Felügyelő Bizottság akaratából lehet összehívni. A rendkívüli közgyűlés napirendjére, az összehívásra okot adó ügy kerülhet.

1.15.         A közgyűlési határozatokat a Klub kiadványában, A PULI elnevezésű kiadványban közzé kell tenni.

Vezetőség

2.1.            A Klub Vezetőség személyi összetételét, hatáskörét és határozathozatalának módját a Klub Alapszabálya határozza meg.

2.2.            A Vezetőség üléseit a Klub elnöke, akadályoztatása esetén az Elnök által megbízott más vezetőségi tag hívja össze és vezet le.

2.3.            A Vezetőség akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele az ülésen jelen van. Határozat csak akkor hozható, ha a Vezetőség a 
megjelentek számára való tekintettel határozatképes. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A vezetőségi ülés lehet 
alakuló tervszerinti, vagy rendkívüli.

2.4.            Az alakuló ülést a Vezetőség megválasztása után legkésőbb harminc napon belül az Elnök hívja össze.

-         az alakuló ülésen meg kell határozni a vezetőségi tagok feladatait és munkamegosztás módját,

-         ki kell dolgozni a tárgyévre vonatkozó munka és üléstervet, valamint a hatáskörből adódó feladatokat meg kell jelölni.

2.5.            A terv szerinti üléseket az üléstervnek megfelelően kell megtartani. Ezeken az üléseken:

-         be kell számoltatni a felelősöket a rájuk osztott feladatok végrehajtásáról,

-         a Klub életére jelentős befolyással bíró, a Vezetőség kompetenciájába tartozó ügyekben döntést kell hozni- határozat formájában.

-         napirendre kell tűzni valamennyi olyan, előző pontban nem tárgyalt témát, amit a Klub Alapszabálya nem utal a Közgyűlések 
  kizárólagos hatáskörébe.

2.6.           A Klub elnöke sürgős esetben rendkívüli vezetőségi ülést hívhat össze. Rendkívüli vezetőségi ülést kell összehívni abban az esetben is, 
ha azt két vezetőségi tag, írásban kéri, pontosan meghatározva a rendkívüli ülés összehívására okot adó ügyet. A rendkívüli ülést a 
beadvány átvételétől számított tizenöt napon belül össze kell hívni.

2.7.            A vezetőségi ülésre előadóként, tanácskozási joggal bárki meghívható, akinek a vitában, a döntés-előkészítő munkában való részvétele a Vezetőség tájékoztatása szembonjából jelentőséggel bír, vagy bírhat.

2.8.            A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvek nem selejtezhetőek. A Vezetőségi határozatokat a 1.15. pont szerint ki 
kell hirdetni.

2.9.         Ezen Szabályzatban fel nem sorolt pontokat, a Vezetőség Ügyrendje tartalmazza.

Az egyes vezetőségi tagok feladata, hatás-és jogköre, felelőssége:

Elnök:

Az Elnök a Klub Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata a Hungária Puli Klub Taggyűlésének és Vezetőségének határozatai és az
irányadó jogszabályok keretei között, egyéni felelőséggel végzi tevékenységét. Feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat, 
információkat és üzleti titkokat bizalmasan köteles kezelni.

Az Elnök feladata:

a)      Irányítja, ellenőrzi a Puli Klub és a Vezetőség munkáját. Összehívja és levezeti a Taggyűlést, a Vezetőségi ülést, és a Klub napokat.

b)       Képviseli a Klubot más szervezetekkel, hatóságokkal, harmadik személyekkel szemben. Kapcsolatot tart az FCI magyarországi 
csúcsszervezetével és annak szervezeti egységeivel.

c)       Kapcsolatot tart más szervezetekkel és más fajta klubokkal.

d)       Ellátja a puli fajtával, valamint a Puli Klubbal kapcsolatos tájékoztatási és képviseleti feladatokat a hatóságok, harmadik személyek, 
a televízió, a rádió, továbbá az írott és az elektronikus médiák felé, valamint az Interneten.

e)       Tájékoztatja a Vezetőséget, valamint a tagságot, a fajtával, Klubbal kapcsolatos valamennyi olyan jogszabályról, hatósági vagy más 
intézkedésről, amely a fajta tenyésztésével, valamint a Klub működésével kapcsolatos kérdéseket érinti.

f)        A tárgy év február 28 napjáig elkészítteti a Klub éves költségvetési tervezetét, a tárgyévet követő év február 28. napjáig 
elkészítteti a Klub előző évi mérlegét és április 15. –ig jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti. Természetesen, ha a Közgyűlés 
április 15.-től korábbi időpontban kerül összehívásra, az elkészítés ideje is előre tolódik, ugyanannyi idővel.

g)       Gyakorolja a kiadványozási és utalványozási és az aláírási jogot.

h)       Aláírja a Klub hivatalos leveleit, határozatait, szerződéseit. Akadályoztatása esetén intézkedik a helyettesítéséről. A helyettesítő a Klub 
életére fontos és tartós szerződések aláírása és ad hoc bizottság összehívása kivételével bármilyen intézkedést megtehet, amit a Klub 
Alapszabálya, vagy jelen belső működési szabályzata az elnök hatáskörébe utal

i)         Előkészíti a Klub nevében kötendő szerződéseket és aláírja azokat.

j)         A Klub nevében reklám, és egyéb szerződéseket köt.

k)       Irányítja A PULI című klub kiadvány szerkesztését.

Titkár:

A Titkár a Klub Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata, Hungária Puli Klub Taggyűlésének és Vezetőségének határozatai valamint 
a Klub Elnökének utasításai és az irányadó jogszabályok keretei között, egyéni felelőséggel végzi tevékenységét.

A Titkár feladatai:

a)       Végrehajtja az Elnök és a Vezetőség határozatait, döntéseit. Az Elnök iránymutatása alapján gondoskodik a vezetőségi ülések és egyéb 
Klub rendezvények élőkészítéséről.

b)       Gondoskodik a Vezetőség határozatainak végrehajtásáról. Két vezetőségi ülés között végzett munkájáról, beszámol a vezetőségnek.

c)       Vezetőség döntésének megfelelően biztosítja a Vezetőség működésének tárgyi feltételeit.

d)       Gondoskodik a klubkiállítások, a főtenyészszemle előkészítéséről és megtartásáról.

e)       Gondoskodik a klubnapok megfelelő előkészítéséről és azon a tagok tájékoztatásáról.

f)         Az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén, gondolkodik az Elnök helyettesítéséről.

g)       Biztosítja a tenyészszemlékhez, klubkiállításokhoz és egyéb kiállításokhoz szükséges, a Klubbot és a fajtát érintő adatok összegyűjtését.

h)       Gondoskodik a Klub éves programjának előkészítéséről.

i)         Részt vesz a tenyésztésre, tenyészszemlékre, az eb tartásra és a Klubra vonatkozó szabályok kidolgozásában és figyelemmel kíséri azok 
hatályosulását. Szükség szerint kezdeményezi a szabályok módosítását, kiegészítését, megváltoztatását.

j)      Tájékoztatja a Vezetőséget, valamint a tagságot, a fajtával, Klubbal kapcsolatos valamennyi olyan jogszabályról, hatósági vagy más 
intézkedésről, amely a fajta tenyésztésével, valamint a Klub működésével kapcsolatos kérdéseket érinti.

k)      Figyelemmel kíséri a puli fajtára vonatkozó írott, hang-, vagy képhordozón és az elektronikus úton megjelenő híreket és soron kívül 
tájékoztatja azokról a Vezetőség tagjait.

l)         Biztosítja a Klub külföldi kapcsolatainak ápolását, felméri újabb külföldi kapcsolatok felvételének lehetőségeit.

m)        Vezeti és karbantartja a Klub Tagnyilvántartását

n)        Kapcsolatot tart fenn aPuli mentőkkel és tájékoztatja erről a Vezetőség tagjait.

o)         Minden olyan egyéb feladat, amelyek elvégzésére felkéri a Klub Elnöke.

p)        A feladatok ellátása során tudomására jutott adatokat, információkat köteles üzleti titokként és bizalmasan kezelni.

Gazdasági vezető:

 

Gazdasági vezető a Klub Alapszabálya, Szervezeti és Működési és Szabályzata, a Hungária Puli Klub Taggyűlésének és Vezetőségének 
határozatai, és az irányadó jogszabályok keretei, illetve Elnökének utasításai keretei között végzi tevékenységét. Feladatai ellátása során 
tudomására jutott adatokat, információkat és üzleti titkokat bizalmasan köteles kezelni.

A Gazdasági vezető feladata:

a)       Szervezi és irányítja és végzi a Klub gazdasági és pénzügyi számviteli munkáját. Gondoskodik a Vezetőség határozatainak pénzügyi 
előkészítéséről és végrehajtásáról.
 

b)       A tárgyév február 15. napjáig elkészíti a klub éves költségvetését és azt a Vezetőség elé terjeszti jóváhagyásra. A tárgyévet követő 
február 15. napjáig elkészíti az előző év gazdasági mérlegét és az a Vezetőség elé terjeszti jóváhagyásra.

c)       Az irányadó jogszabályok keretei között meghatározza a Klub gazdasági tevékenységének bizonylatolási módjait, a bizonylatok kiállítási 
módjait. Havonként pénztárjelentést készít.

d)       Biztosítja a jogszabályoknak megfelelő bizonylatolást, végzi , szervezi, irányítja és ellenőrzi a Klub gazdasági, pénzügyi és bizonylatolási 
tevékenységét.

e)       A Klub elnökének felkérésére gazdasági elemzéseket készít, megalapozza a Vezetőség döntéseit gazdasági szempontból.

f)         Részt vesz a Klub rendezvényeinek pénzügyi szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában.

g)       Irányítja és szervezi a Klub gazdasági életét, biztosítja az egyes gazdasági tevékenységek törvényességét. Gondoskodik a bizonylati rend 
betartásáról.

h)      A klub gazdasági tevékenységével összefüggő belső szabályzatok elkészítése és a Vezetőség elé terjesztése.

i)         A Klub Elnökének eseti felkérése alapján végzi a fenti ügykörben meg nem határozott egyes feladatokat.

j)         Figyelemmel kíséri a puli fajtára vonatkozó írott, hang vagy képhordozón, illetve elektronikus úton megjelenő híreket, és soron kívül 
tájékoztatja a Vezetőség tagjait.

Tenyésztésvezető:

 

A Tenyésztésvezető a Klub Alapszabálya, Szervezeti és Működési és Szabályzata, a Hungária Puli Klub Taggyűlésének és Vezetőségének 
határozatai, Elnökének utasításai keretei között végzi tevékenységét. Feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat, információkat és 
üzleti titkokat bizalmasan köteles kezelni.

 

Tenyésztésvezető feladata:
a)       A tenyésztésre, tenyészszemlére és az eb tartásra vonatkozó szabályzatok és a tenyésztési program kidolgozása. Figyelemmel kíséri a 
        szabályok érvényesülését.
b)       Tájékoztatja a Vezetőséget, valamennyi olyan jogszabályról, hatósági vagy más intézkedésről, amely a fajta tenyésztésével kapcsolatos
         kérdéseket érinti.
c)       Az alomellenőrzés és utód értékelés megszervezése és irányítása.
d)       Részvétel a Klub rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában. A puli állományra vonatkozó tenyésztési, kiállítási adatok
         naprakész gyűjtése és rendszerezése a Tenyésztési Tanáccsal közre működve.
e)       Főtenyészszemlék, tenyészszemlék szervezése.
f)        Figyelemmel kíséri a fajta standard hatályosulását, szükség szerint kezdeményezi annak módosítását, melynek alapját a puli állomány
         áttekintése, jellemzése (számadatokkal) és az eredeti standard képezheti.
g)        Az eb tartására vonatkozó tartási-, és képzési alapelv szabályainak kidolgozása.
h)       Minden olyan egyéb feladat, amelyek elvégzésére felkéri a Klub Elnöke.
i)        Vezeti és irányítja a Tenyésztési Tanács munkáját.
j)         Figyelemmel kíséri a egyes tenyészegyedek tenyészértékét.
k)        Javaslatot tesz a fajta Klubbon belüli tartására, tenyésztésére (pl.: a pulik életkörülményei).
l)       Figyelemmel kíséri a puli fajtára vonatkozó írott, hang vagy képhordozón, illetve elektronikus úton megjelenő híreket, és soron kívül
         tájékoztatja a Vezetőség tagjait.
m)      A fajtával kapcsolatos problémákat folyamatosan figyelemmel kíséri, feldolgozza azokat, és javaslatot készít a fajtával kapcsolatos
         nyilatkozatok kiadására. A javaslatokat a Vezetőség tagjainak soron kívül megküldi.

 

Kiadvány-, rendezvény- és tájékoztatási vezető:

A Klub kiképzési rendezvény és tájékoztatási vezetője a Klub Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata , a Klub Taggyűlésének és 
Vezetőségének határozatai valamint a Klub elnökének utasítása és az irányadó jogszabályok a Klub keretei között egyéni felelőséggel végzi 
tevékenységét. Feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat, információkat és üzleti titkokat bizalmasan köteles kezelni.

A kiadvány-, rendezvény- és tájékoztatási vezető feladata:

a)       Szerkeszti a klub kiadványait. Az A PULI és egyéb Klub kiadványok nyomdai előkészítéséről, és kiadásáról gondoskodik.

 

b)       Figyelemmel kíséri a puli fajtára vonatkozó írott, hang-, vagy képhordozón vagy elektronikus úton megjelenő híreket és soron kívül 
tájékoztatja azokról a Vezetőség tagjait.

c)       A klub külföldi tagjait vagy a külföldi puli klubokat az Elnök felkérésének megfelelően tájékoztatja esetenként a hazai puli tenyésztés egyes kérdéseiről, biztosítja a külföldi természetes és jogi személyek részére az A PULI című kiadvány továbbítását. Figyelemmel kíséri az 
Internet híreit és azokról folyamatos tájékoztatást ad a vezetőségnek.

d)      A Vezetőség döntése alapján az Elnök által aláírt nyilatkozatokat cikkeket megjelenteti a Vezetőség által meghatározott lapokban, 
televízióban rádióban vagy Interneten

e)       Biztosítja a Klub külföldi kapcsolatainak ápolását, felméri újabb külföldi kapcsolatok felvételének lehetőségeit.

f)         Végrehajtja az Elnök esetenkénti adott utasításait.

g)       A feladatainak ellátása során tudomására jutott adatokat, információkat, üzleti titokként és bizalmasan köteles kezelni.

3. A Klub gazdálkodása

 

A Klub gazdálkodásának alapelveit az Alapszabály szabályozza.

A tagdíjakat a Klub maga szedi be. A tagokról a Klubnál befizetett összegekről pontos nyilvántartást kell vezetni.

A Klub a fennálló kötelezettségének eleget téve kedvezményt, részletfizetést és tagdíjfizetés alóli mentességet adhat. Kedvezményt, részletfizetést 
és tagdíjfizetés alóli mentességet meghatározott körben a Klub Vezetősége adhat.

Tagsági viszonnyal, tagdíjfizetéssel kapcsolatos további rendelkezéseket az Alapszabály szabályozza.

A Klub által rendezett kiállítások, versenyek, s egyéb más rendezvények tiszta bevételei a Klubot illetik meg. Továbbá pénzügyi számadási 
bizonylat ellenében szintén a Klubot illeti meg a jogi és magán személyek, illetve szerződéses partnerek által adott összegek.

A Klub köteles a MEOE által biztosított szolgáltatások, ellenértékét szerződés szerint teljesíteni.

4. Szerkesztő Bizottság

1.      A Szerkesztő Bizottság vezetője a kiadvány felelős a Klub Elnöke által felkért tagokból áll, és az elnök közvetlen irányítása alatt fejti ki 
        tevékenységét.

1.1.  A Szerkesztő Bizottság felelős a Klub kiadványa, A PULI szabályos időközönként történő megjelenéséért, annak tárgyilagos, a
sajtószabályok előírásainak megfelelő tartalmáért.

1.2.  A klubkiadvány megjelenéséhez szükséges anyagi forrásokat a Klub biztosítja.

1.3.  A Szerkesztő Bizottság ügyrendjét maga dolgozza ki,

1.4.  A PULI című kiadvány a Klub életével, a Klub gondozásában puli fajtával kapcsolatos belső használatra szolgáló szakmai információk 
kiadvány. A PULI -t valamennyi klubtag megkapja. A kiadvány terjesztését a Szerkesztő Bizottság maga szervezi meg.

 

Tenyésztési Tanács

Vezetője: A tenyésztésvezető

1.1.          Tagjait a tenyésztésvezető választja, akik több éves elismert puli tenyésztési múlttal és szakmai tapasztalattal rendelkeznek. 
Létszáma
Maximum 9 fő, minimum 5 fő.

1.2.        A tanács feladata közé tartozik a tenyésztési program kidolgozása, informálni a Vezetőséget a tenyésztők helyzetéről, segíteni a
tenyésztői munkát, megőrizni és fejleszteni a puli tenyészértékét, külső és belső értékmérő tulajdonságait, növelni a fajta ismertségét.

 1.3.     Ügyrendjét a Tanács Vezetője állítja össze, és terjeszti a Tanács ülése elé megvitatásra és elfogadásra. Évente legalább kétszer 
           ülésezik, amelyről jegyzőkönyvet készít. A Jegyzőkönyvet a jelenléttől függetlenül minden tag megkap.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

 -  az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit,

                a napirendi pontonkénti vita lényegét, a hozott határozatok pontos szövegét
-  
A jegyzőkönyvet az Elnök és a résztvevő bizottsági tagok írják alá. Az írásos dokumentumokat, avagy azok hiteles másolatait 
    a jegyzőkönyvhöz kell csatolni

 

             A tenyésztési Tanács üléseit a tenyésztésvezető hívja össze írásban napirend közlésével, legkésőbb az ülést megelőző 15 nappal. 
Összehívását írásban kezdeményezhetik a Tanács tagjai közül legalább 3 fővel, ami a vezetőre kötelező érvényű.

1.4.          Határozatképes, ha azon a tanács tagjai közül 50% + 1 fő jelen van, akik közül egyiknek a Tenyésztésvezetőnek kell lennie. 
Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a Tenyésztésvezető szavazata dönt. 
Határozatait a Tanács saját Tenyésztési Határozatok könyvébe vezeti, és folyamatos sorszámmal látja el.

1.5.          A Tenyésztési Tanács a közgyűlésnek köteles beszámolni.

1.6.          Figyelemmel kíséri a tenyésztésben történt változásokat, és ha szükséges javaslatot tesz a Vezetőségnek a Szabályzat módosítására.

1.7.        A Tenyésztési Tanács folyamatosan gyűjti a puli állományra vonatkozó valamennyi tenyésztési, tenyészszemlei és kiállítási adatokat. 
 Írásba foglalja az előző évben született puli egyedek számát, színenként és nemenként.

1.8.           A Tenyésztési Tanács feladata célpárosítások javaslata a tulajdonosok felé valamint a különböző színegyedek párosítására érkezett 
 kérelmek elbírálása a tanácsban, és
 engedélyeztetése a főtenyészszemlén, legalább 3 fővel, akik közül egyiknek a 
 Tenyésztésvezetőjének kell lennie. Helyettesítéséről írásban a Klub elnökét kéri fel.

1.9.        Kidolgozza az Év pulija, és egyéb a Klub által felajánlott cím eléréséhez szükséges feltétel rendszerek javaslatát és írásba foglalja 
             azokat, majd továbbítja a Klub Vezetőségének elfogadásra.

A Felügyelő Bizottság működése:

 

-         Az FB saját munkaterve szerint ülésezik, de évente legalább kétszer ülést tart. Munkájáról és megállapításáról kizárólag a Klub 
közgyűlésének tartozik felelőséggel. Az üléseket az Elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a bizottság bármely tagja 
javasolhat új napirendi pontot.

-         Az FB ülések zártak, azokon a bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő adott napirendi 
pont megtárgyalásában.

-         Az FB ülések határozatképesek, ha azon a tagok 2/3-a jelen van. Az FB minden döntést egyszerű szótöbbséggel hozza, 
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

-         Az FB a tevékenysége során bármely ügyben írásban (szóban) tájékoztatást kérhet a Klub vezetőségétől, munkabizottságaiktól, azok 
a tájékoztatás kérésére 30 napon belül kötelesek írásban válaszolni.

-         FB vizsgálatot egy adott témában a tagságból 30 fő kezdeményezheti, a bizottsághoz intézett beadványban. Amennyiben a bizottsághoz 
vizsgálati kérelem érkezik, a bizottság vezetője a bizottság tagjait köteles összehívni, azon a beadványt ismerteti és a tagok 
szótöbbséggel döntenek a beadvány sorsáról. A beadványt előterjesztő tagok képviselőjét az FB elnöke a vizsgálattal kapcsolatos 
döntésről 30 napon belül kötelesek tájékoztatni.

-         A vizsgálatot a bizottság az FB Elnök vezetésével végzi, az FB 2 (kettő) tagja is végezhet önállóan vizsgálatot az FB Elnök írásos 
meghatalmazásával.

-         A bizottság a vizsgálat során indokolt esetben, a Klub költségén szakértők bevonását is igénybe veheti.

-         Az FB ellenőrző, vizsgálati tapasztalatairól, megállapításairól  “Vizsgálati jegyzőkönyvet” kell készíteni melyet valamennyi résztvevőnek 
alá kell írni. A vizsgálati jegyzőkönyvet az FB soros ülése jegyzőkönyvéhez kell csatolni, arra a megfelelő napirend keretében utalni kell.

-         Az FB ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet jelenléttől függetlenül minden tag megkap. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

-         az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit,

-         a napirendi pontonkénti vita lényegét, a hozott határozatok pontos szövegét.

A jegyzőkönyvet az Elnök és a résztvevő bizottsági tagok írják alá. Az írásos dokumentumokat, avagy azok hiteles másolatait a 
jegyzőkönyvhöz kell csatolni és azokat bizalmasan kell kezelni.

-         A határozatok – az érintettek részére történő eljuttatásáról az FB elnöke köteles gondoskodni.

-         Az FB Elnök gondoskodik a bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációról.

-         A bizottság munkájának költségeit a Klub költségvetéséből kell fedezni.

-         A Klub vezetőségi ülésein az FB-t az Elnök (vagy megbízottja) képviseli.

-         Harmadik személyekkel szemben az FB-t az Elnök egy személyben jogosult képviselni. 

 

5. Aláírási jogosultság

 

5.1.            Az Elnök a Klub nevében önállóan ír alá.

5.2.            Utalványozási jog

Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan beérkező számlák utalványozása, az Elnök hatáskörébe tartozik

5.3.      Bélyegzőhasználat

Az Egyesület nevét tartalmazó bélyegző az Elnök felelős őrzésében van, használata csak az Elnök aláírásával együtt érvényes, 
illetve e jog átruházása, írásbeli meghatalmazásával történhet.

6. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

 

Amennyiben az Alapszabály vagy a jelen szabályzat másként nem rendelkezik, a Klub szervezetei és testületei határozataikat egyszerű
szótöbbséggel hozzák. Egyszeri szótöbbséget akkor lehet megállapítani, ha a határozatképességre figyelemmel a szavazás tárgyát képező 
javaslatra az azt ellenző “nem” szavazatokra legalább eggyel több támogató “igen” szavazat érkezik.

A tartózkodó szavazatokat csak a határozatképesség megállapítása szempontjából kell számításba venni,

Egyező számú támogató és ellenző szavazat esetén

-         ha tartózkodó szavazatot is leadtak, a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni,

-         ha tartózkodó szavazatot nem adtak le, akkor az elnöklő személy szavazata dönt.

Közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása az Etikai és Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozik.

A Klubnak csak a névvel és lakcímmegjelöléssel beérező bejelentéseket, panaszokat lehet és kell kivizsgálni abban az esetben, ha a bejelentés 
vagy panasz alaposságát legalább valószínűsíteni lehet.

A közérdekű bejelentések és panaszok elintézése illetve válaszadási határideje a megbízástól kiadott harminc nap. A Klub elnöke ezt a határidőt
egy alkalommal további harminc nappal meghosszabbíthatja, amennyiben az ügy bonyolultsága ezt indokolja, vagy más előre nem látott 
akadályozó körülmény áll fenn.

Bírálati jog

Megalapozott bírálatot gyakorolhat a tag a többi tag, a tisztségviselők személyét és működését illetően. Az olyan bírálatot azonban, amelynek 
bebizonyosodás eseté az érintett szemben büntetőjogi, polgári jogi, munkajogi vagy fegyelmi eljárásnak van helye, pontosan indokolni és konkrét 
bizonyítékokkal alátámasztani kell,

A megalapozatlan és rosszindulatú bírálatot gyakorló tagot – ha szándékosság, gondatlanság vagy a megfelelő tájékozódás elmulasztása terheli 
– fegyelmi úton felelősségre lehet vonni. A felelősségvonásról a megbírált tag kérelme alapján a Vezetőség előterjesztése alapján azEtikai és
Fegyelmi Bizottság dönt.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Hungária Puli Klub 2004. június 19. napján megtartott Közgyűlésének napjától 
lép hatályba.

Szabóné Iványi Katalin sk.
A Hungária Puli Klub elnöke

2006. 03. 11-i Közgyűlési módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Szabóné Iványi Katalin sk.
A Hungária Puli Klub elnöke

2009. április 04.-i Közgyűlési módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

Szabóné Iványi Katalin sk.
A Hungária Puli Klub elnöke 

« Szabályzatok

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ