Etikai és Fegyelmi Szabályzat

Hungária Puli Klub

Székhely: 2364 Ócsa, 0543/2 HRSZ.

E-mail: puli@puli.hu

Mobil: +36305613565

Adószám: 18687666-1-13 

Bankszámlaszám: OTP bank 11716008-20167275  

IBAN száma: HU08 1171 6008 2016 7275 0000 0000
SWIFT KÓD(BIC): OTPVHUHB 

 

Tulajdonjog átírással és számlázással kapcsolatos informormációk:

puli@puli.hu

Tel:+36305613565  Nagy Istvánné Klára

 

Tenyésztéssel és származási lap igénylésével kapcsolatos információk:

info@puli.hu

Tel:+36309501403 Dr.Brauswetter Viktor

 

Tájékoztatás!
Szép-Apáti és a Szép-Apáti Nemes kennelnél a végleges tenyésztés tilalom és Hungária Puli klub tagjainak soraiból való törlése!

Tovább »

INFORMÁCIÓ

Alombejelentés,származási lapok igénylése, szaktanácsadás információ:

dr Brauswetter Viktor

2440 Százhalombatta Madách I. u. 18

tel.:06309501403

puli@puli.hu

Etikai és Fegyelmi Szabályzat

Hungária Puli Klub

Etikai és Fegyelmi Szabályzat

I. FEJEZET

Az Etikai és Fegyelmi Szabályzat hatálya

1.§

(1.)           Az Etikai és Fegyelmi Szabályzat hatálya alá a Hungária Puli Klubban
(a továbbiakban: „Klub” vagy „HPK”) tömörült tagok tartoznak.

(2.)           A tagok feladatait, jogait és kötelezettségeit különösen meghatározzák:

            -    az állattenyésztésre és az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok,

            -   az egyesületekre vonatkozó jogszabályok,

     -   a Klub Alapszabálya,

         - a Klub testületi és vezető szerveinek a jogszabályokkal és szabályzatokkal összhangban álló döntései (határozatai).

(3.)           A (2.) bekezdésben említett jogszabályok, szabályzatok és határozatok be nem tartása miatt indult etikai és fegyelmi eljárásra, az Etikai és Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

Etikai elvárások

2.§

(1.)           A HPK tagja az általánosan elfogadott jogszabályok, előírások és társadalmi elvárások által meghatározott magatartást tanúsító személy, aki ismeri a HPK szabályzatait, azokat elfogadja és betartja.

(2.)           A HPK tagja minden tevékenységében, megnyilvánulásában a kulturált kutyatartás, az állatszeretet és –barátság elveit érvényesíti, viselkedésével barátokat szerez az etikus és kulturált kutyatartók táborának.

(3.)           A HPK tagja nem folytathat a Klub számára hátrányos tevékenységet, véleményével, kritikájával segíti a Klub tevékenységét, belső demokráciája fejlődését és nem támogatja a Klub ellen kifejtett, illetve a Klub belső élete megrontására irányuló tevékenységet.

(4.)           A HPK tagja elhatárolódik, és távol tartja magát minden olyan szervezettől, csoportosulástól, amelynek elvei a Klub elveivel ellentétesek, vagy azoktól eltérő célokat határoznak meg követni, illetve melyek a Klub tevékenységével ellentétes tevékenységet folytatnak, vagy tevékenységük a Klub megszüntetésére irányul.

(5.)           A HPK tagja az összeférhetetlenségi szabályokat figyelemmel kísérve fejti ki tevékenységét, a Klub választott, vagy megbízott vezetőjeként a helyzetéből adódó esetleges előnyökkel nem él vissza, azokat sem anyagi, sem más céljai eléréséhez elvtelenül nem használja.

(6.)           A HPK tagja – a Klub rendezvényein, azokon az egyéb magyarországi, illetve külföldi kutyás rendezvényeken, melyeken a Klub tagjaként vesz részt, továbbá a kutyával való foglalkozás, sportolás és a tenyésztés során – sportszerűen viselkedik és segíti társai hasonló tevékenységét, valamint fellép az ezektől eltérő megnyilvánulásokkal szemben.

(7.)           A HPK tagja mind saját kutyája/kutyái, mind más állatokkal kapcsolatban betartja a természetvédelmi, állatvédelmi előírásokat és környezetét is ösztönzi azok betartására. Magatartásával az állatok – különösen a kutyák – szeretetére nevel.

(8.)           A HPK tagja tevékenységét az általa tenyésztett puli minőségének javítása, fajtajellege megőrzése, egészséges szervezetű, a fajta standardnak megfelelő egyedek származtatása érdekében fejti ki, nem pedig pusztán anyagi haszonszerzés érdekében.

(9.)           A HPK tagja az általa tenyésztett kutyákért, azok sorsáért jogi és etikai felelősséggel tartozik. Az eladott, vagy elajándékozott kölykök sorsát folyamatosan figyelemmel kíséri és az új tulajdonosokat szükség esetén tanácsokkal látja el.

(10.)         A HPK tagja kutyája/kutyái, tenyészete reklámozása során szigorúan a bizonyítható tényekhez ragaszkodik, tartózkodik a túlzásoktól, figyelembe veszi a jó ízlés határait. Az előzőekben megfogalmazott magatartása soha nem irányul mások ellen, vagy mások eredményeinek lerontására, megkérdőjelezésére.

II. FEJEZET

Az etikai és fegyelmi eljárás célja

3.§

Az etikai és fegyelmi eljárás, illetőleg az etikai és fegyelmi felelősségre vonás célja:

(1.)           az etikai és fegyelmi vétséget elkövető tag bizonyított cselekményének arányában álló etikai és fegyelmi büntetés meghozatala, az elkövető visszatartása a jövőbeni hasonló cselekmények elkövetésétől,

(2.)           más tagok etikai és fegyelmi vétség elkövetésétől való visszatartása.

Etikai és fegyelmi vétségek, etikai és fegyelmi büntetések

4.§

Etikai vétségek

(1.)           E Szabályzat értelmében etikai vétség

(a.)      az etikai szabályok szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból való megszegése,

(b.)     a kutyatartással, a tenyésztéssel és a kutyás sporttevékenységgel összefüggésben bármilyen módon jogtalan előny szerzése, vagy más részére ilyen előny biztosítása, ennek kísérlete,

(c.)      a HPK Alapszabályában és határozataiban foglalt kötelező rendelkezések szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból való megsértése,

(d.)     a HPK tagjához, vezetőjéhez méltatlan magatartás tanúsítása.

 

 

5.§

Az etikai eljárás, elmarasztalás elvei

(1.)           A HPK természetes személy tagjával szemben alkalmazható jogkövetkezmények

(a.)      szóbeli figyelmeztetés,

(b.)     írásbeli figyelmeztetés,

(c.)      fegyelmi eljárás kezdeményezése.

(2.)           Jogkövetkezményt csak a jogorvoslati eljárás jogerős lezárása után lehet alkalmazni.

6.§

Az etikai bejelentések és panaszok tárgyában elsőfokon – ha az Etikai és Fegyelmi Szabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik – a HPK Közgyűlése által választott Etikai és Fegyelmi Bizottság jár el.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság

etikai kérdésekben

(1.)           kivizsgálja, és döntést hoz azon bejelentések és panaszok tárgyában, melyeket hozzá, vagy a HPK vezetőségéhez nyújtottak be,

(2.)           véleményt alkot bármely klubtag magatartásával kapcsolatban felmerült etikai kérdésben,

(3.)           békéltető tevékenységet végez és közvetít a klubtagok közötti vitás ügyeikben,

(4.)           állást foglal a hozzá intézett összeférhetetlenségi ügyekben,

(5.)           eljárása során tárgyalást tarthat, illetve tárgyalás tartása nélkül is határozhat. Amennyiben az eljárás alá vont személy kéri, tárgyalást kell tartani.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság határozatai ellen az érintett személyek a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül írásban panasszal élhetnek a HPK Vezetőségéhez.

7.§

Az Etikai és Fegyelmi Bizottságnak az etikai eljárás lefolytatása során a fegyelmi eljárás szabályai szerint kell eljárnia (V. fejezet). Az etikai kérdésekben hozott határozatok elleni fellebbezést a Vezetőség bírálja el a fellebbezési eljárásnak a 25-30. §-okban leírt szabályai szerint.

III. FEJEZET

Fegyelmi vétségek, fegyelmi büntetések

Fegyelmi vétségek

8.§

(1.)           Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki:

(a.)      az állattartásra, állattenyésztésre és állatvédelemre vonatkozó jogszabályokat megszegi,

(b.)     a Klub Alapszabályának, egyéb szabályzatainak előírásait, vagy a Klub Közgyűlésének és Vezetőségének határozatait nem tartja be,

(c.)      választással elnyert megbízatásával, tisztségével visszaél, jogait rosszhiszeműen gyakorolja,

(d.)     a Klub gazdálkodásával kapcsolatos visszaélést követ el,

(e.)      a törvényességi felügyeletet ellátó szervezetet, annak képviselőjét, illetve a Felügyelő Bizottság tagjait jogszerű vizsgálatuk során szándékosan megtéveszti, a vizsgálat lefolytatásához szükséges adatokat, bizonyítékokat elhallgatja, illetve meghamisítja, vagy megsemmisíti,

(f.)      méltatlan magatartásával, megnyilatkozásával erkölcsi-, vagy (közvetlen/közvetett módon) anyagi kárt okoz a Klubnak.

(2.)           A fegyelmi vétséget elkövetett tagot fegyelmi eljárás keretében kell felelősségre vonni.

Fegyelmi büntetések

9.§

(1.)           A fegyelmi büntetések a következők:

(a.)      szóbeli figyelmeztetés,

(b.)     írásbeli figyelmeztetés,

(c.)      a tag határozott ideig történő eltiltása a Klub rendezvényeinek látogatásától,

(d.)     tulajdonában lévő pulijának (pulijainak), a Klub kiállításairól, tenyészszemléiről határozott ideig történő eltiltása,

(e.)      törzskönyv kiadásának határozott ideig történő zárolása,

(f.)      a tisztségtől határozott ideig történő eltiltás,

(g.)     a tisztségtől a választási időszak végéig történő eltiltás,

(h.)     a Klubból való határozott ideig történő kizárás.

(2.)           A fegyelmi eljárás során az (1.) bekezdés (a.) – (h.) pontjaiban felsorolt fegyelmi büntetések közül egyidejűleg több is kiszabható.

(3.)           Az (1.) bekezdés (c.) – (h.) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés idejének kezdetét és végét az elsőfokon eljáró fegyelmi szerv a határozat rendelkező részében köteles megjelölni. Az időtartam nem haladhatja meg a két évet.

(4.)           A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése

(a.)      A 9.§ (1.) bekezdés (b.) – (h.) pontjaiban felsorolt büntetés végrehajtását hat hónaptól egy évig terjedő időre fel lehet függeszteni.

(b.)     Felfüggeszteni csak az egy évnél rövidebb időtartamú büntetéseket lehet.

(c.)      A felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha a tag újabb fegyelmi vétséget követ el.

IV. FEJEZET

Fegyelmi szervek

10.§

A fegyelmi szervek a következők:

(a.)         a Klub Etikai és Fegyelmi Bizottsága,

(b.)        a Vezetőség,

(c.)      a Klub Közgyűlése.

Etikai és Fegyelmi Bizottság

11.§

(1.)           A Klub Közgyűlése Etikai és Fegyelmi Bizottsági elnököt, majd két Etikai és Fegyelmi Bizottsági tagot és egy póttagot választ. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság határozatképességéhez a Bizottság három tagjának jelenléte szükséges.

(2.)           A megválasztott bizottsági tagok nem állhatnak sem egymással, sem a Klub más vezetőivel közeli hozzátartozói (Ptk. Nyolcadik Könyv, 8:1. § [Értelmező rendelkezések] (1) 1. pont) kapcsolatban.

12.§

(1.)           Az Etikai és Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a tagok elleni etikai és fegyelmi eljárás lefolytatása.

(2.)           A kivizsgálás eredményétől függően az Etikai és Fegyelmi Bizottság
elsőfokon saját hatáskörében hoz etikai és fegyelmi határozatot, és szabja ki a
9.§. (1.) bekezdése (a.) – (h.) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetéseket, és az
5.§. (1.) bekezdése (a.) – (c.) pontjaiban meghatározott etikai büntetéseket.

13.§

(1.)           Elfogultsági kifogás előterjesztése esetén az elfogultság fennállása kérdésében az érintett Etikai és Fegyelmi Bizottság tag meghallgatása után a Vezetőség dönt, mely döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság egy tagja elfogultságának megállapítása esetén az Etikai és Fegyelmi Bizottság többi - nem elfogult - tagja és a póttag jár el.

(2.)           Ha az Etikai és Fegyelmi Bizottság több tagjával kapcsolatban kerül sor elfogultság megállapítására, illetve az Etikai és Fegyelmi Bizottság határozatképessége bármely más okból nem biztosítható, az elsőfokú eljárást a Vezetőség által a saját tagjaiból kijelölt három tagú bizottság folytatja le, az Etikai és Fegyelmi Bizottság eljárására vonatkozó szabályok szerint.

14.§

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke köteles haladéktalanul tájékoztatni a Klub elnökét és a soron következő Közgyűlést az Etikai és Fegyelmi Bizottság által hozott fegyelmi határozatokról.

V. FEJEZET

A fegyelmi eljárás

Az elsőfokú eljárás szabályai

15.§

(1.)           Fegyelmi eljárást bárki kezdeményezhet.

(2.)           A fegyelmi eljárás elrendeléséről a Klub elnöke, a 8.§ (e.) pontjában meghatározott esetben pedig a Felügyelő Bizottság elnöke dönt.

A Klub, a Felügyelő Bizottság és az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökei ellen fegyelmi eljárást a Közgyűlés rendelhet el.

Az elrendelő iratban meg kell jelölni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a fegyelmi vétség elkövetésének gyanúját alátámasztják.

16.§

(1.)           A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően vizsgálni kell, hogy az adott cselekmény nem évült-e el.

   Elévült a cselekmény, ha:

(a.)               a fegyelmi vétség elkövetése óta két év már eltelt, vagy

(b.)              a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi jogkör gyakorlójának több mint hat hónapja tudomása van.

(2.)           Folyamatosan megvalósuló cselekmény esetén az elévülés a cselekmény befejeződésekor kezdődik. Ha fegyelmi eljárás alapját képező ügyben büntető, polgári- vagy szabálysértési eljárás indult, az elévülés az eljárás jogerős befejezésekor kezdődik.

17.§

(1.)           Az Etikai és Fegyelmi Bizottság az elrendelést követő tizenöt napon belül írásban
– az indokok megjelölésével – értesíteni köteles a fegyelmi eljárás megindításáról az eljárás alá vont személyt és egyben tárgyalást kitűzni. Az erről szóló értesítés kézhezvételének a tárgyalás napját legalább 8 nappal meg kell előznie.

(2.)           A tárgyalásra meg kell hívni az eljárás alá vont személyt, és – szükség szerint –  azokat, akiknek a fegyelmi vétség elkövetéséről közvetlen tudomásuk van. Be kell szerezni a cselekménnyel kapcsolatos és fellelhető egyéb bizonyítékokat (okirat, jegyzőkönyv, stb.) is.

18.§

(1.)           A fegyelmi ügy tárgyalásán az eljárás alá vont személy elé kell tárni a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tényeket és körülményeket, és módot kell neki adni arra, hogy észrevételeit, védekezését szóban vagy írásban előterjeszthesse.

(2.)           Az Etikai és Fegyelmi Bizottság köteles lehetővé tenni, hogy az eljárás alá vont személy a tárgyalás egész időtartama alatt – kivéve a határozathozatalt megelőző zárt tanácskozást – jelen lehessen, az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökének engedélyével a tanúkhoz kérdéseket intézhessen, a tanúvallomásokra és egyéb bizonyítékokra észrevételt tegyen.

(3.)           Ha az eljárás alá vont személy védekezésében – név és lakcím megjelölésével – tanúkat jelent be, a tanúként megjelölt személyeket az Etikai és Fegyelmi Bizottság
– szükség esetén a tárgyalás elnapolásával – köteles a tárgyalásra meghívni, amennyiben ez a valós tényállás felderítése érdekében szükségesnek mutatkozik.

(4.)           A bizonyítás – kivételesen indokolt esetben – az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke vagy az általa ezzel megbízott bizottsági tag által, a helyszínen is felvehető.
Az eljárás alá vont személyt ennek helyéről és időpontjáról is legalább 8 nappal előbb értesíteni kell.

 

19.§

(1.)           A fegyelmi eljárás lefolytatását és a határozat meghozatalát nem akadályozza, ha az eljárás alá vont személy a tárgyaláson vagy a helyszíni bizonyításnál a fent írt határidőben igazolhatóan megküldött előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg, és távollétét méltányolható okra hivatkozással nem menti ki.

 

 

(2.)           Az eljárás során megtartott minden tárgyalásról és bizonyítás-felvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben

-     fel kell tüntetni az eljáró fegyelmi szerv megnevezését, a meghallgatás helyét, idejét, a jelenlévő személyek nevét és az eljárás tárgyát,

-     fel kell venni az eljárás alá vont személy szóbeli előterjesztését és nyilatkozatait, a tanúvallomásokat, a tárgyaláson, illetve a bizonyítás-felvételen elhangzó egyéb lényeges nyilatkozatokat.

(3)             A tanúk vallomásait, valamint az eljárás alá vont személy nyilatkozatait velük alá kell íratni. A jegyzőkönyv több oldalára kiterjedő vallomás, illetőleg nyilatkozat esetén valamennyi oldalt alá kell íratni.

Ha az említettek az aláírást megtagadják, ezt a tényt, valamint ennek okát is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben.

(4.)           A jegyzőkönyvet az Etikai és Fegyelmi Bizottság jelenlévő tagjai és az eljárás alá vont személy is köteles aláírni. Ha az eljárás alá vont személy az aláírást megtagadja, ezt a tényt, valamint ennek okát is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben.

 

20.§

(1.)           Az elsőfokú fegyelmi eljárást az elrendeléstől számított 90 napon belül be kell fejezni. E határidő rendkívül indokolt esetben a fegyelmi szerv által 30 nappal meghosszabbítható.

A fegyelmi eljárást fel kell függeszteni, ha az eljárás tárgyát képező ügy eldöntése egy olyan előzetes kérdés jogerős elbírálásától függ, melynek tárgyában az eljárás büntető, polgári vagy államigazgatási hatáskörbe tartozik. A felfüggesztés időtartama a fegyelmi szervnek a jogerős határozatról való tudomásszerzésének időpontjában szűnik meg. A felfüggesztés időtartama az eljárás időtartamába nem számít bele.

 

(2.)           A fegyelmi szerv az ügy kivizsgálása után határozatot hoz.

(3.)           A fegyelmi határozatokat a fegyelmi szerv tagjai szótöbbséggel hozzák.

21.§

(1.)           Ha a fegyelmi eljárás eredményeként a fegyelemsértés nem bizonyított, az eljárást

"bizonyítékok hiányában",

ha az eljárás alá vont személy fegyelmi vétséget nem követett el,

"fegyelmi vétség hiányában"

meg kell szüntetni.

Erről az eljárás alá vont személyt írásbeli határozattal értesíteni kell.

(2.)           Ha az eljárás során a fegyelmi vétségnek az eljárás alá vont személy által történt elkövetése egyértelműen bebizonyosodott, az eljáró fegyelmi szerv határozatot hoz, amelyben a 9.§-ban meghatározott büntetések valamelyikével sújtja az elkövetőt.

22.§

A határozatot a fegyelmi eljárás befejeződésétől számított 15 napon belül írásba kell foglalni, és annyi példányban kell elkészíteni, hogy abból az eljárás alá vont személy és a Vezetőség egy-egy példányt kapjon. Az írásba foglalt határozatot az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke írja alá, és egyúttal gondoskodik annak kézbesítéséről.

 

 

 

23.§

A fegyelmi határozat bevezető részből, rendelkező részből és indokolásból áll:

(a.)        bevezető rész tartalmazza:

  • az eljáró fegyelmi szerv tagjainak megnevezését,
  • a határozathozatal idejét,
  • az eljárás alá vont személy adatait.

(b.)       a rendelkező rész tartalmazza:

  • a megállapított fegyelmi vétség elkövetését,
  • az Etikai és Fegyelmi Szabályzat meghatározott pontjaira hivatkozással a kiszabott fegyelmi büntetést,
  • a jogorvoslati (fellebbezési) lehetőségre való utalást.

(c.)        az indokolás tartalmazza:

  • az egyértelműen bebizonyított tényeket, körülményeket, az elkövetett cselekmény rövid leírását,
  • az eljárás alá vont személy által javasolt, de a fegyelmi szerv által nem foganatosított bizonyítási cselekményeket,
  • a súlyosító és enyhítő körülményeket.

24.§

(1.)           Az írásba foglalt fegyelmi határozatot meg kell küldeni az eljárás alá vont személynek és a Vezetőségnek.

(2.)           A jogerős fegyelmi határozatot a Klub legközelebbi Közgyűlésén a Vezetőségnek (bármely tagja által) teljes egészében ismertetnie kell.

25.§

A fellebbezési eljárás szabályai

(1.)           Az elsőfokon eljárt fegyelmi szerv határozata ellen az eljárás alá vont személy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezhet, etikai határozat ellen a Klub Vezetőségéhez, fegyelmi határozat ellen a Klub Közgyűléséhez. Ha az etikai határozatot a 13. § (2.) bekezdése alapján elsőfokon eljáró Vezetőség hozta, a határozat elleni fellebbezést a Közgyűlés bírálja el. 

(2.)           A fellebbezést az elsőfokon eljárt etikai és fegyelmi szervnél kell írásban benyújtani.

(3.)           A fellebbezést az elsőfokon eljárt fegyelmi szerv a beérkezést követő 15 napon belül az összes irattal és bizonyítékokkal együtt köteles az ügy másodfokú elbírálására jogosult szervhez felterjeszteni.

 

 

 

26. §

(1.)           Ha az elsőfokon eljárt fegyelmi szerv azt észleli, hogy a fellebbezés elkésett, ezt köteles jegyzőkönyvben megállapítani, és a fellebbezést elutasítani. Az elutasító döntés ellen is fellebbezésnek van helye, melyet a Közgyűlés bírál el.

(2.)           Ha a fellebbező - az elkésett fellebbezés benyújtásával egyidejűleg - mulasztását igazolja, az elsőfokon eljárt fegyelmi szerv köteles a fellebbezést, az igazolási kérelmet, valamint az eljárás teljes iratanyagát 15 napon belül felterjeszteni döntés végett a Közgyűléshez.

A Közgyűlés ebben az esetben először az igazolási kérelem tárgyában dönt.

27.§

(1.)           A Közgyűlés az iratok kézhezvételét követő (igazolási kérelem esetén annak elfogadását követő) legkésőbb 60 napon belül köteles az ügyben tárgyalást tartani és érdemi határozatot hozni.

(2.)           A Közgyűlésen a fegyelmi ügyet külön napirendi pontként kell tárgyalni.

(3.)           A fellebbezésnek a fegyelmi büntetés végrehajtására halasztó hatálya van.

28.§

(1.)           A Közgyűlésre az eljárás alá vont tagot fellebbezése tárgyalására vonatkozó figyelemfelhívással kell meghívni. A tag a Közgyűlésen a védekezését előterjesztheti, illetve hozzá a tagok kérdéseket intézhetnek.

A szabályszerűen meghívott eljárás alá vont személy távolléte nem akadálya annak, hogy ügyében a Közgyűlés döntsön.

(2.)           A Közgyűlésen további bizonyítás-kiegészítés is foganatosítható.

29.§

(1.)           Ha a fellebbezést a Közgyűlés alaposnak találja, az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezi.

(2.)           Ha a fellebbezést a Közgyűlés alaptalannak találja, azt - az elsőfokú határozat hatályban tartása mellett - elutasítja.

(3.)           Ha az elsőfokú eljárás során jelentős szabálysértés történt, valamint ha további, nagy terjedelmű bizonyítás, vagy az eljárás megismétlése mutatkozik szükségesnek, a Közgyűlés az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezheti és az elsőfokon eljárt fegyelmi szervet új eljárásra utasíthatja. A hatályon kívül helyező határozatnak tartalmaznia kell az elsőfokú határozat ismertetését, a hatályon kívül helyezés okait, továbbá az új eljárásra vonatkozó utasításokat. A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

(4.)           A másodfokú fegyelmi eljárásra, illetve határozatra egyebekben az elsőfokú eljárásra vonatkozó szabályok az irányadóak.

30.§

(1.)         A Közgyűlés határozatát a jegyzőkönyv tartalmazza. A jegyzőkönyvet egy példányban az eljárás alá vont személynek külön tértivevényes levélben meg kell küldeni.

(2.)         A jogerős határozatokról a Vezetőség a Klub információs csatornáin keresztül tájékoztatást ad.

 

VII. FEJEZET

Vegyes rendelkezések

31.§

Az etikai és fegyelmi határozat kijavítása

Az etikai és fegyelmi szerv határozatát hibás név vagy számítási hiba, illetve hasonló nyilvánvaló elírás esetén hivatalból is bármikor kijavíthatja.

32.§

(1.)           A másodfokon hozott határozat jogerős, ellene további fellebbezésnek helye nincs, az érdekelt azonban a határozatot a bíróság előtt megtámadhatja.

(2.)           A határozat bírósági megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

Záradék:

A jelen, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Etikai és Fegyelmi Szabályzatot a Klub 2016. március 19. napján tartott Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta.

 

 

________________________

  Szabóné Iványi Katalin sk.
A Hungária Puli Klub elnöke

 

 

 

« Szabályzatok

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ